трудове право

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

Предмет та метод трудового права України.

Система трудового права У країни.

Основні принципи трудового права України.

Поняття і система джерел трудового права України.

Конституція України — основне джерело трудового права.

Кодекс законів про працю України та інші закони, що регулюють трудові правовідносини.

Підзаконні нормативні акти як джерела трудового права України.

Локальні нормативні акти у трудовому праві.

Поняття і класифікація суб’єктів трудового права.

Трудовий колектив як суб’єкт трудового права.

Повноваження профспілок та їх органів за законодавством України.

Поняття трудових правовідносин, умови та підстави їх виникнення.

Зміст трудових правовідносин.

Поняття колективного договору, його сторони.

Порядок укладення колективних договорів.

Зміст колективного договору.

Види відповідальності за порушення колективного договору.

Поняття трудового договору, його структура та сторони.

Правові гарантії при прийнятті на роботу.

Зміст трудового договору.

Випробування при прийнятті на роботу.

Трудовий договір на невизначений строк.

Строковий трудовий договір.

Контракт як особливий вид договору про працю.

Договір на тимчасову роботу,

Договір на сезонну роботу,

Сумісництво та суміщення.

Загальні правила переведення на іншу роботу, види переведень.

Тимчасові переведення, їх види та порядок застосування.

Зміна істотних умов праці.

Переміщення на інше місце роботи.

Правове регулювання відсторонення від роботи.

Класифікація підстав припинення трудового договору.

Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Вихідна допомога, диференціація її виплати.

Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку.

Поняття зайнятості населення, його види.

Державна служба зайнятості. її структура, правовий статус.

Безробітні та їх правовий статус. Компенсації і гарантії при втраті роботи.

Поняття робочого часу, його види та характеристика.

Режим робочого часу, порядок його встановлення.

Тривалість роботи напередодні святкових, вихідних і неробочих днів.

Правове регулювання роботи у нічний час.

Правове регулювання надурочних робіт.

Поняття часу відпочинку та його види.

Перерви протягом робочого дня.

Щотижневий відпочинок.

Святкові та неробочі дні.

Поняття відпусток та їх види.

Щорічні відпустки, їх види та тривалість.

Стаж роботи, що дає право на щорічну відпустку

Порядок надання щорічних відпусток.

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням.

Правове регулювання творчих відпусток.

Соціальні відпустки, їх види і порядок надання.

Відпустки без збереження заробітної плати.

Оплата відпусток.

Поняття і структура заробітної плати. Методи її правового регулювання.

Нормування праці: норми виробітку, норми часу, норми обслуговування,

Тарифна система оплати праці та її елементи.

Системи та форми оплати праці.

Оплата праці у разі відхилення від нормальних умов роботи.

Виплата заробітної плати.

Поняття гарантійних виплат, їх види.

Поняття компенсаційних виплат, їх види та порядок надання.

Гарантії для працівників.

Поняття матеріальної відповідальності працівників за шкоду, завдану підприємству, відмінність її від майнової відповідальності за цивільним правом.

Підстави і умови матеріальної відповідальності працівника перед власником за нормами трудового законодавства України.

Види матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.

Випадки обмеженої матеріальної відповідальності.

Випадки застосування повної матеріальної відповідальності.

Визначення розміру шкоди, заподіяної працівником.

Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.

Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.

Заохочення за успіхи в роботі.

Поняття дисциплінарної відповідальності, її види, підстави та умови настання.

Поняття дисциплінарного проступку, його види.

Дисциплінарне стягнення, види та порядок застосування.

Поняття охорони праці за трудовим правом.

Правові гарантії громадян на охорону праці.

Організація охорони праці на виробництві.

Державне управління та нагляд за охороною праці.

Особливості правового регулювання праці жінок.

Відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами та по догляду за дитиною.

Гарантії при прийнятті на роботу і звільненні вагітних жінок і жінок, що мають дітей.

Права молоді в трудових правовідносинах.

Робочий час неповнолітніх та оплата їх праці.

Пільги працівникам, які навчаються .

Поняття і види індивідуальних трудових спорів, причини їх виникнення.

Органи по розгляду індивідуальних трудових спорів.

Організація комісій по трудових спорах, їх компетенція.

Порядок і строки розгляду трудових спорів у КТС.

Розгляд трудових спорів у судовому порядку, компетенція суду.

Поняття колективних трудових спорів та їх класифікація.

Органи з вирішення колективних трудових спорів та механізм їх вирішення.

Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.

Державний нагляд за охороною праці.

Контроль органів місцевого самоврядування державних адміністрацій за додержанням законодавства про працю.

Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про працю.

Предыдущий:

Следующий: