тести до контрольної з кроків

Тестовий матеріал для підготовки до Кроку 2

з психологічного консультування та психокорекції

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Правило конфіденційності в психологічному консультуванні важливо тому, що:

A*Забезпечує клієнта можливістю бути відкритим, відчувати себе комфортно та

безпечно

BДає можливість клієнту відчувати впевненість у можливості покращенні свого стану

CБільшість клієнтів переживає, що якщо на роботі дізнаються про відвідвування ними

психотерапевта, це може негативно вплинути на їхню кар’єру та заробіток

DНеобхідно підтримувати традиції, які склались

EКонфіденційність є необхідною умовою процесу консультування

Останнім часом термін “клієнт” в психологічному консультуванні частіше застосовується

ніж терміни “пацієнт” чи “хворий” тому, що:

A*Термін “клієнт” надає психотерапевтичному процесу значення співпраці, взаємодії, в

якій і професіонал і той хто звернувся керуються правилом відповідального вибору

BТермін “клієнт” не стосується лікувальної сфери

CТермін “хворий” не акцентує роль біологічних факторів у виникненні причини звернення

DТерміни “пацієнт” і “хворий” ображають честь і гідність людини

EТерміни “хворий” та “пацієнт” підкреслюють активну роль того хто звертається за

допомогою

В процесі психологічної допомоги, психолог займається формуванням “особистісної

позиції”. Для якого виду психологічної допомоги це характерно :

A*психологічне консультування

Bпсихологічна корекція

Cпсихологічний захист

Dпсихотерапія в широкому розумінні

Eпсихофармакотерапія

Інформувати клієнта про потенційні ризики, ефекти психологічного консультування,

принципи конфіденційності, про очікувану тривалість консультування та вартість,

необхідно для того щоб:

A*Скласти інформовану згоду

BМав можливість обрати для себе найбільш приємний підхід

CКлієнт міг розуміти свою відповідальність

DВстановити запит та задачі психологічного консультування

EВизначити необхідність проведення психологічного консультування

Контракт консультанта та клієнта має на увазі:

A*Інформована згода відносно цілей, модальності, формату, тривалості, ціни та

взаємних обов’язків під час роботи

BВстановлення інформованої згоди про цілі роботи

CВизначення ціни роботи та способу оплати

DПраво сторін на звернення до суду

EДомовленість про частоту сесій та тривалість консультацій

На відміну від психотерапії, психологічне консультування спрямоване на:

A*Виявити ті зв’язки, які допоможуть клієнту по-новому подивитись на себе та

справитись з труднощами

BВислухати клієнта

CВідсутність необхідності використання психофармакотерапії

DДопомогти клієнту встановити зв’язок між актуальною проблемою з особистісними

факторами

EПовністю розкрити особистісні особливості клієнта

Головний сенс утилізації переживань клієнтом розкритий твердженням:

A*Прагнення не стільки позбавити клієнта від переживань, скільки направити їх в

конструктивне русло

BУтилізація переживання є важливою складовою в психологічному консультуванні

CПереклад актуальних переживань до протилежного полюсу

DПовне розкриття переживань використовується для позбавлення від них

EВикористання переживань клієнта для допомогаючої конфронтації

Терапевтичною мішенню для використання психологічного консультування можуть бути:

A*екзистенційні проблеми людини

Bпсихопатологічні симптоми

Cпсихосоматичні проблеми

Dпсихічні хвороби

Eпотьмарені стани свідомості

Яке з тверджень про активне слухання НЕ є вірним:

A*Переконання замість запитань

BРоз’яснення замість суперечки

CВідображення замість оцінки

DРозвиток замість аналізу

EПідтримка замість розрішення проблем

Який з термінів є найбільш підходящим для позначення неповторності, унікальності

поєднання різних властивостей та якостей людини:

A*індивидуальність

Bхарактер

Cособистість

Dіндивід

Eтемперамент

В процесі психологічного консультування були встановлені ціннісні орієнтації клієнта.

Вони є характеристикою:

A*особистості

Bхарактеру

Cтемпераменту

Dіндивіду

Eіндивідуальності

Які способи психологічного впливу можуть використовуватись спеціалістом з

психологічного консультування:

A*переконання

Bнавіювання

Cгіпноз

Dпневмокатарсис

Eемоційне зараження

Яке з тверджень вірно визначає відображення відчуттів клієнта в роботі консультанта:

A*Вербалізація не висловлених клієнтом відчуттів, про які консультант здогадується по

невербальним проявам та особливостям ситуації

BАктивні запитання консультанта про відчуття клієнта

CВираження консультантом тих відчуттів, про які говорить клієнт, мовою невербального

спілкування

DУточнення висловлених клієнтом відчуттів та переживань

EОзвучування тих відчуттів, які повинні бути у людини в тій ситуації, яку зображує клієнт

В число цілей використання техніки відображення відчуттів НЕ входить:

A*Демонстрація клієнту неадекватності та неадаптивності його почуттів

BСпонукання говорити про переживання пов’язані з проблемою

CДопомога по зниженню емоційної напруги

DДопомога клієнту в ідентифікації його почуттів

EДемонстрація емпатичного розуміння проблеми клієнта

Процес психологічного консультування має декілька стадій. Що з перерахованого не

відноситься до стадій психологічного консультування:

A*модифікація поведінки

Bсповідь

Cтлумачення

Dконтакт

Eтрансформація особистості

Яке з тверджень вірно описує суть прийома прикріплення відчуттів до змісту:

A*Вербальні навички, які поєднують в собі відображення відчуттів з перефразуванням

змісту

BПідтвердження нормальності переживання таких відчуттів в такій ситуації

CВідчуття і їх зміст знаходяться у постійній взаємодії

DВсі відчуття мають свій зміст

EРоз’яснення клієнту того, з чим саме пов’язані його відчуття

У розмові з клієнтом консультантом використовує ввідні речення по типу: “Мені здалось,

що… У мене виникло припущення…” і таке інше. Яку мету переслідують ці речення:

A*Підкреслює право клієнта прийняти чи не прийняти сказане консультантом

BЄ небажаним в роботі консультанта, так як підкреслює його невпевненість

CНебажано, так як може дуже затягувати консультативну бесіду

DСвідчить про низький професіоналізм консультанта

EТакі речення свідчать про аналітичний характер мислення консультанта

В процесі психологічного консультування консультант говорить кліенту наступні фрази:

1. Пошук себе і свого місця в житті – одна з головних задач людини; 2. За створенням

свого образу, ви можете забути про себе справжнього; 3. Іноді навіть дорослій людині

складно дати відповідь на питання “Хто я?”. Про що тут може іти мова:

A*ідентифікація

Bакцентуації характеру

Cтревожність

Dконформність

Eаутичність

Однією зі стадій інтерв’ю при психологічному консультуванні, є стадія встановлення

контакту. Які консультативні прийоми будуть найбільш підходити для цієї стадії:

A*уточнення, перефразуваня (переказ)

Bвислуховування (нерефлексивне слухання)

Cподальший розвиток думок клієнта

Dінтерпретація

Eрезюмування

Пацієнт у бесіді з лікарем використовує певні жести: переплетені пальці рук,

пощипування долонь, постукування пальцем по столі. Який вид жестів описаний в даному

випадку?

A* Невпевненості та знервованості

BОцінювання

CВпевненості

DЗаперечення

EПрихильності

Під час бесіди лікар застосовує певні реакції на вислови пацієнта: підтакує йому,

повторює останнє слово, перефразовує останню фразу пацієнта, спонукає його до

розмови, ставить уточнюючі та навідні запитання, підказує слова або фрази для

закінчення речення, робить логічні висновки. Який вид слухання проілюстрований?

A* Активне

BНерефлексивне

CКритичне

DПасивне

EЕмпатійне

Метод отримання інформації про індивідуально-психологічні властивості особистості,

його психологічні феномени, структуру особистості, спосіб його психічної діяльності, який

проводиться безпосередньо на основі особистого контакту психолога і пацієнта. Який

метод дослідження описаний?

A* Клінічне інтерв’ю

BНейропсихологічне дослідження

CТестування індивідуально-психологічних особливостей

DОцінка ефективності психокорекційної дії

EПатопсихологічне дослідження

Лікар ставить пацієнту запитання типу: “На що скаржитесь?”, “Я розумію, як це не

просто звернутися до лікаря, тим більше в такий заклад як психіатрична лікарня. Мені,

напевно, не варто говорити про те, що все про що Ви захочете поділитися зі мною, про

себе і свої переживання залишиться між нами”, “Хто був ініціатором Вашого звернення

до мене?”. Який етап клінічного інтерв’ю передбачає постановку такого типу запитань?”

A* I етап

BII етап

CIII етап

DIV етапСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Ссылка на основную публикацию
2018