римське право методологія

Система римського права та її складові частини.

Критерії поділу римського права та право публічне і право приватне.

Поняття та склад джерел римського права.

Діяльність юристів.

Кодифікація Юстиніана.

Вплив римського приватного права в Україні.

Поняття статусного права.

Поняття особи. Фізичні та юридичні особи.

Поняття та зміст правоздатності. Зміна правоздатності особи. Статусні суди.

Поняття дієздатності. Фактори, які обмежували дієздатність фізичних осіб.

Поняття юридичної особи та її правові ознаки.

Виникнення та припинення юридичних осіб.

Поняття здійснення права.

Поняття та класифікація позовів.

Захист та заперечення проти позовів.

Поняття та особливості римського приватного процесу.

Преторська формула, її складові частини.

Поняття позовної давності.

Завдання для самостійної роботи

Особисті та майнові відносини подружжя.

Казус

Похідним способом набуття права власності у римського права було:

traditio;

розпорядження на випадок смерті (заповіт);

присудження, тобто придбання, за судовим рішенням;

в силу закону.

Що загального між ними?

Запитання для самоперевірки

Що таке колізія та комуляція позовів?

Які Ви знаєте особливі засоби преторського захисту?

Які Ви знаєте форми захисту суб’єктивних прав?

Які відмінності особистих позовів від речових?

Яка відмінність екстраординарного процесу від формулярного?

У чому полягає відмінність позовної давності від законних строків?

Визначення сторін в цивільному процесі.

Які підстави перерви і зупинення перебігу позовної давності?

Література: 7, 8, 10, 14, 15, 16, 25, 26.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Дати письмову відповідь на питання

Предмет римського приватного права.

Етапи розвитку римського права.

Вплив римського права на національне право України.

Принципи, які надають сили римському праву.

Які Ви знаєте елементи римського права (jus)?

Яка відмінність римського приватного права від римського цивільного права?

Рецепція римського права.

Система римського права.

Характерні особливості римського приватного права.

Поняття звичаю та звичаєвого права.

Закони та плебісцити. Складові частини закону.

Роль римського приватного права та його значення для сучасної цивілістики.

Кодифікація Юстиніана.

Діяльність юристів як джерело правотворення.

Закон про цитування.

Які Ви знаєте види імператорських конституцій?

Поняття джерел права.

Джерела правотворення римського права.

МОДУЛЬ 2. РЕЧОВЕ, ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ТА СПАДКОВЕ ПРАВО

ТЕМА 2.1. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Лекція

Поняття сімейного права. Сім’я у римській державі. Поняття та види споріднення: агнатське та когнатське. Визначення спорідненості за лініями і ступенями.

Сутність шлюбу: поняття та види (cum manu, sine manu). Умови вступу в шлюб. Форми укладання і припинення шлюбу. Приданне та дошлюбне дарування. Особисті та майнові відносини подружжя. Припинення шлюбу. Позашлюбні союзи. Конкубінат. Contubernium.

Зміст батьківської влади. Встановлення батьківської влади. Узаконення і усиновлення. Відносини між батьками і дітьми. Пекулій і його види. Припинення батьківської влади. Емансипація. Опіка і піклування.

Завдання для самостійної роботи

Визначити поняття і класифікацію договорів.

Зміст договору.

Означити умови дійсності договорів.

Назвати види шлюбу та визначте їх відмінності.

З’ясувати зміст батьківської влади.

Запитання для самоперевірки

Що таке конкубинат?

У чому полягає відмінність між узаконенням та усиновленням?

У чому суть поняття емансипації?

Які договори називаються консенсуальними?

3ахист права власності.

Література: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 24.

ТЕМА 2.2. РЕЧІ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА

Лекція

Основні типи речово-правових відносин. Поняття речового права. Класифікація речових прав. Поняття і види речей. Речі божого права.

Речі сакральні і речі релігійні. Речі публічного права. Речі манципні і речі неманципні. Речі тілесні і речі безтілесні. Речі рухомі і речі нерухомі. Речі, що знаходяться в обороті, і речі, вилучені з обороту. Речі родові і речі індивідуально визначені. Речі подільні і неподільні. Речі споживні і речі не споживні. Речі прості і складні.

Плоди. Доходи. Витрати. Майно.

Завдання для самостійної роботи

Дати загальну характеристику речових прав.

Визначити поняття та кваліфікацію речей.

Розкрити відмінність речового права від зобов’язального.

З’ясувати поняття плодів та майна.

Запитання для самоперевірки

Яка відмінність контрактів від пактів?

Які договори складають групу реальних?

Що таке вербальні договори?

Поняття літеральних договорів.

Що таке стипуляція та її характеристика?

Що означає термін «римське право»?

Література: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 23, 24, 25.

ТЕМА 2.3. ВЛАСНІСТЬ (PROPRIETAS)

Лекція

Поняття приватної власності. Об’єкт власності.

Поняття права власності. Зміст права власності. Право володіння. Право користування. Право розпорядження.

Види права власності: квірітська, бонітарна, провінційна, власність перегрінів. Злиття усіх форм власності і виникнення поняття приватної власності.

Право спільної власності. Правовий режим спільної власності.

Набуття права власності. Первісні і похідні способи набуття права власності. Заволодіння (occupatio). Специфікація. Набуття права власності за давністю. Злиття і змішування речей. З’єднання речей. Правовий статус скарбу. Придбання плодів.

Набуття права власності за договором. Traditio. Набуття права власності за спадкоємством. Втрата права власності.

Захист права власності. Речові позови захисту права власності. Віндікаційний позов. Негаторний позов. Публіціанський позов. Прогібіторний позов.

Семінарське заняття

План

Поняття сім’ї та сімейного права. Агнатське та когнатське споріднення.

Поняття шлюбу та його види. Умови вступу у шлюб. Припинення шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям.

Батьківська влада: виникнення та припинення.

Опіка і піклування.

Поняття та види речових прав.

Поняття та класифікація речей.

Поняття плодів та майна.

Поняття та зміст права власності.

Види права власності.

Способи набуття права власності.

Втрата права власності.

Захист права власності.

Завдання для самостійної роботи

З’ясувати зміст права власності.

Розкрити поняття «манципація», «уступка права», «традиціо».

Визначити правомочності власника.

Визначити поняття придбання права власності та припинення права власності.

Назвати позови про захист права власності.

Розкрити суть поняття «негаторного позову».

Розкрити суть поняття «публіціанський позов»?

Запитання для самоперевірки

Яка відмінність синграфів від хірографів?

Наслідки невиконання зобов’язань.

Зобов’язання ніби з договорів.

Поняття громадянської честі.

Поняття та види деліктів.

Класифікація зобов’язань.

Припинення зобов’язання.

Зобов’язання ніби з деліктів.

У чому полягає спільна власність?

Що таке віндикація та необмежена віндикація?

Література: 1, 2, 6, 7, 9, 13, 21, 23, 24, 25, 26.

ТЕМА 2.4. ВОЛОДІННЯ (POSSESIO)

Лекція

Поняття і типи володіння. Поняття держання. Зміст володіння. Придбання володіння. Володіння законне і незаконне. Володіння добросовісне і володіння недобросовісне. Збереження і припинення володіння. Захист володіння. Посесорний захист. Петиторний захист. Види преторських інтердиктів, спрямованих на захист володіння. Володіння правом.

Завдання для самостійної роботи

Охарактеризувати поняття «володіння» та «похідне володіння».

З’ясувати відповідальність добросовісного і недобросовісного володільця перед власником.

Пояснити введення правового захисту володіння.

Пояснити в яких випадках володіння захищалося позовом і як називався цей позов.

Визначити основні володільницькі інтердикти.

Розкрити суть поняття «володіння правом».

Запитання для самоперевірки

Становлення Римської держави.

Поняття та види володіння.

Форми договорів.

Захист спадщини.

Що таке capitis deminutio?

Володіння і похідне володіння.

Володіння правом.

3міст володіння.

Література: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 26, 33, 34, 35.

ТЕМА 2.5. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ

Лекція

Поняття і види права на чужі речі. Поняття сервітутів та їх класифікація. Виникнення та припинення сервітутів. Захист сервітутного права.

Сільські і міські земельні сервітути. Особисті сервітути: користування плодами – USUFRUCTUS; користування – USUS; право проживання – HABITATIO; право користування послугами рабів або тварин – OPERAE SERVORUM VEL AMINALIUM.

Поняття емфітевзису та суперфіцію, їх відмінність від сервітуту.

Заставне право як вид права на чужу річ. Фідуціарна угода. Ручна застава. Іпотека. Виникнення заставного права. Припинення заставного права.

Завдання для самостійної роботи

Пояснити поняття «право на чужі речі».

Розкрити поняття сільських земельних сервітутів.

Розкрити поняття міських земельних сервітутів.

Визначити чим відрізняється емфітевзис від суперфіція.

Дати характеристику поняття особистих сервітутів.

З’ясувати зміст права застави.

Запитання для самоперевіркиСтраницы: Первая | ← Назад | ... | 2 | 3 | 4 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: