титульний лист (планування міст)

Міністерство oсвіти і наукиу України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра архітектури та міського будівництва

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з планування міст і транспорт

(назва дисципліни)

на тему: «Планування міст і транспорт»

Студента (ки) __3__ курсу _301-БП_ групи

напряму підготовки_будівництво___

спеціальності промислове та цивільне будівництво______________________

Іванова Івана Івановича____________

Керівник _старший викладач каф.АіМБ к.т.н. Авраменко Ю.О._____________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Полтава — 2014рік

Ссылка на основную публикацию
2018