тесты

“Табиги іріктелу арқылы түрлердің шығу тегі” еңбегінің әйгілі авторы кім?Ч. Дарвин

Автомобиль газдарының басым бөлігі қандай:көміртек оксиді

Ағзалардың қанша мекен ету ортасы бар?Төрт

Ағзаның қоршаған орта жағдайларына төзе алу қабілетін қалай атайды?Тұрақтылық

Адам ағзасына түсетін ластанушылардың көбі қандай жолмен түседі:Тамақпен

Адам денсаулығына зиянды әсер ететін факторлар арасында 1-ші орында тұрған не?Әртүрлі ластаушы заттар

Адам популяцияларының саны мен тығыздығының артуы арқылы қалалардың өсуі мен дамуын қалай атайды?Урбанизация

Адамзат тіршілігіне қажетті табиғи қорларға не жатады?Азық-түлік

Адамның саналы тіршлігі оның дамуын қамтамасыз ететін негізгі фактор болып табылатын биосфераның күйі не:ноосфера

Адамның саналы тіршілігі оның дамуын қамтамасыз ететін негізгі фактор болып табылатын биосфераның қандай күйіне жатады?Ноосфера

Арал экологиялық мәселелерінің негізгі себебі неде?Радиоактивті ластану

Аридизация дегеніміз не?Топырақтың шөлденуі

Аталған ғалымдардың қайсысы минимум заңын ұсынған:Ю. Либих

Аталған факторлардың қайсысы биотикалық факторларға жатады:комменсализм

Атмосфера температурасының жоғарлау процесі және оның құрамында көмірқышқыл газының көбейуі қалай аталады:қышқылды жаңбырлар

Атмосфера температурасының жоғарлау процесі және оның құрамында көмірқышқыл газының көбейуі қалай аталады:энергетикалық стресс

Атмосфераның жерге жақын қабатының температурасы, оның құрамындағы көмірқышқыл газы мен кейбір басқа газдардың жоғарылауын қалай атайды?Парниктік эффект

Атталған ресурстардың қайсысы сарқылатын ресурстарға жатады:қалпына келетін, қалпына келмейтін және салыстырмалы қалпына келетін

Атталған ресурстардың қайсысы сарқылатын ресурстарға жатады:салыстырмалы қалпына келетін қалпына келетін,

Атталған ресурстардың қайсысы сарқылмайтын ресурсқа жатады:күн энергиясы

Атталған среурстардың қайсысы сарқылмайтын ресурсқа жатады:күн энергиясы

Ауаның жер бетіне жақын қабыты, жер беті және жер асты сулары, өндірістік ағын сулар қандай экологиялық мониторинг объектілеріне жатады?Жергілікті

Ауаның төменгі қабаты, беткі және грунт сулар, өндіріс ағындары мен қалдықтары экологиялық мониторинттің қайсы түрінде болады?Биосфералы

Аутэкология нені зерттейді:ағзаларды

Ауыл шаруашылығында пайдаланатын жерлерді жақсарту қалай аталады?Мелиорация

Әк тасты топырақ қандай иондарға бай?Са2+

Әлеуметтік экологияның мақсаты қандай:Адамнің өмip cypyi мен табиғат пайдаланудың оңтайлы стратегиясын жасау

Әр түрлі ағзалардың арасындағы байланыстар қалай аталады?Биотикалық

Әр түрлі түрге жататын даралардың өздерінің арасында немесе бір түрдің ішіндегі қорек, мекен ету ареалы үшін күрес қалай аталады?Бәсекелестік

Әрбір деңгейден- деңгейге энергияның қандай мөлшері өтеді?10%

Әрбір түр басқа түрлермен қарым-қатынастан пайда көріп тіршілік ету қалай аталады?Дұрыс жауабы жоқ

Бip түрге жататын, белгілі 6ip ареалда мекен ететін және epкін шағылыса алатын даралардың жиынтығын атаңыз:Популяция

Барлық дерлік экожүйелердегі энергияның бастапқы көзі қандай?Күн энергиясы

Барлық қоректік тізбектер қай топқа жататын ағзалардан басталады?Консументтер

Барлық популяцияға тән белгі болатын, бірақ жоғары дәрежеде бірлесе алатын және санын өздігінен реттеу қабілеті бар топтың қасиеті қалай аталады?Эффект

Бәсекелестікке қайсысы мысал бола алады?Акула және жабысқақ балық

Бәсекелестің дәрежесі неге байланысты?Бәсекелестердің қажеттіліктерінің өте ұқсастықтары мен айырмашылықтарына

Бейорганикалық заттардан органикалық заттар синтездейтін ағзалар қалай аталады?Продуценттер

Белгілі 6ip территорияны қамтитын және жалпы генофондты иеленетін 6ip түр особьтарының жиынтығы не деп аталады:Популяция

Белгілі уақыт кезеңінде құрып кеткен жеке таралым мөлшері қалай аталады?Популяция өлімі

Берілген қоректік тізбектердің қайсысы дұрыс құрылған:Шыбын-бақа-жылан-жыртқыш құс

Берілген нұсқалардың қайсысы паразиттерге жатады?Бит, кене, саңырауқұлақ

Биогеоценоз бір-бірінің тіршілік етуіне жағдай туғызатын қандай компоненттерден тұрады?Биоценоз және экотоп

Биологиялық жүйелердің өзгерістерге қарсы тұруы және қасиеттерін ұрақтылығын сақтау қабілеті қалай аталады?Гомеостаз

Биомассаның ең үлен тығыздығы қай ортаға тән?Жер-ауа және сулы орта

Биомассаның ең үлкен тығыздығы қай ортада шоғырланған?Су және жер-ауа ортасында

Биомассаның жиналуында қай ағзаның рөлі зор?Жануарлар мен өсімдіктер

Биомассаның түзілуінде қандай ағзалар маңызды рөл атқарады?Жануарлар мен өсімдіктер

Биосфера дегеніз не:тірі ағзалардың тіршілік ететін аймағы

Биосфера қашан пайда болған:б.ғ.д. 4 млрд. жыл бұрын

Биосфера қашан пайда болған:Б.ғ.д. 4 млрд. жыл бұрын

Биосфера не үшін қажет:Тірі ағзалардың тіршілік ететін аймағы

Биосфера терминін алғаш рет ұсынған кім:Э. Зюсс

Биосфера туралы ілімнің негізін қалаушы ғалым:В. Вернадский

Биосфералык қорықтар туралы халықаралык конференцияда Севилья стратегиясы қай жылы кабылданды:1995 ж

Биосфераны ластаушы химиялық заттарға не жатады?Азотты қалдықтар

Биосфераның тұтастылығына не жатады? Оның құрамдас бөліктерінің арасындағы зат пен энергия алмасуы

Биоценоз дегеніміз не?Белгілі бір жерде тіршілік ететін тірі ағзалар топтары мен оларды қоршаған өзі табиғат жиынтығы

Биоценозда энергия тасымалдау қандай ретпен жүзеге асады?Продуценттен консумент арқылы редуцентке

Біздің Республикамызда 1976 ж. тағы бір қорық ашылды. Ол қалай аталады?Марқакөл

Бір биоценоздың (экожүйенің) екіншісімен ауысуы қалай аталады?Сукцессия

Бір мемлекет шегіндегі мониторинг қалай аталады?Ұлттық

Бір территорияда мекендеп, қоректік тізбекте өзара тығыз байланыста болатын және бір-біріне әсер ететін өсімдіктердің, жануарлардың, микроорганизімдердің, саңырауқұлақтардың қауымдастығы қалай аталады?Биогеоценоз

Бір түрге жататын бәсекелес даралардың бір-біріне әсерінің мәні неде?Тіршілігін сақтауын қамтамасыз ететінжаңа белгілердің пайда болуы

Бірдей уақыт аралығында қайталанатын ортаның өзгерістерін қалай атайды?Циклді

Бірінші реттік ластаушыларға не жатады?Қоршаған ортаға табиғи және антропогендік процестердің нәтежиесінде түсетін ластаушылар:Табиғи ластаушылар

Бірінші реттік продуценттерге не жатады:өсімдіктер

Бірінші реттік продуценттерді ата:өсімдіктер

Бірінші трофикалық деңгейде қандай ағзалар орналасады?Продуценттер

Біріншілік периодты түрде ықпал ететін экологиялық факторға не жатады?Ылғалдылық, жарықтық

Вернадский бойынша биосфера үшін жалғаз энергия көзі не? Күн жүйесі

Ғаламық экология не туралы ғылым:Биосфера

Дайын органикалық заттармен қоректенетін ағзаларды қалай атайды?Гетеротрофтар

Демократиялық көрсеткішке аталынғанның қайсысы жатады?Халықтың жалпы саны

Демэкология нені зерттейді:популяцияларды

Ерекше қроғалатын табиғи аумақтардың басты мақсаты не?Биоалуандылықты сақтау және гентикалық қорды қорғау

Ет қоректі жануарлар немен қоректенеді?Жануарлармен

Жай бейорганикалық қосылыстардан күрделі органикалық заттарға айналатын автотрофты организімдерді қалай атайды?Продуценттер

Жануарлар бірлестігін қалай атайды?Зооценоз

Жануарлардың мінез-құлығын зерттейтін ғылым қалай аталады?Этология

Жануарлардың суда өсіп-өнуіне шектеу келтіретін экологиялық факторлар не?Оттегі құрамының шамадаан тыс концентарциясы

Жасыл өсімдіктер қалай аталады?Автотрофтар

Жасыл өсімдіктердегі күн энергиясының аккумирлену процесі қалай аталады:фотосинтез

Жасыл өсімдіктердегі күн энергиясының аккумирлену процесі қалай аталады:фотосинтез

Жасыл өсімдіктердегі күн энергиясының аккумирлену процесі қалай аталады?Трансформация

Жер бетіндегі жасыл өсімдіктердің бірінші ретті өнімінің биомассасының жиынтығының энергиялық көзіне не жатады?Күн сәулесі

Жер планетасының экологиялық проблемаларын зерттейтін қай экология:Геоэкология

Каспий зонасындағы экологиялық баланстың бұзылуы себебі неде?Мұнайды өңдеу және мұнаймен ластану

Клеткадағы жарық энергиясын аккумирлену нәтежиесіндегі процесті не деп атайды?Фотосинтез

Климаттық факторға қайсысы жатады?Атмосфералық қысым

Климаттың өзгеруі қандай мәселеге жатады?Ғаламдық мәселе

Көлем бірлігіне қатысты популяциялар саны қалай аталады?Тығыздығы

Қазақстан Республикасының бастапқы экологиялық мәселесі не?Ауыз судың жетіспеуі

Қазақстан Республикасының қоршағаны ортаны қорғау туралы заңы қай жылы қабылданды:1995

Қазақстанның басты су артериясы қалай аталады?Ертіс

Қазақстанның басты су артериясын көрсет:Epтic

Қазіргі біздің планетамыздағы адамдар саны қанша:2-3 млрд адам

Қай ғалым келесі төрт заңды тұжырымдаған? бәрі бір-бірімен байланысты, еш нәрсе текке берілмеіді, мәңгілік ештеңе болмайды, табиғат өзі жақсы біледі.Б. Коммонер

Қайсысы климаттық факторға жатады:Атмосфералық қысым

Қалдық суды биологиялық тазалағанда не қолданылады:Катионит

Қалдықсулардыаэробтымикроорганизмдерібарфильтрлікматериалдар арқылы биологиялық әдіспен тазарту дегеніміз не:Аэропланктон

Қалдықты пайдаланудың жалпы тиімі не?Экономикалық, әлеуметтік-экологиялық тиімдер

Қалыпты эрозия дегеніміз не?Топырақ шығыны толығымен бір жылдың ішінде топырақ түзілу процесінде қалпына келеді

Қандай табиғи ресурстар СО2 сіңіріп органикалық зат түзіп О 2 бөліп шығарады:су

Қандай табиғи ресурстар СО2 сіңіріп органикалық зат түзіп, О 2 бөліп шығарады:ормандар

Қоректену тізбегіндегі қандай буынның жойылуы биоценоз үшін айтарлықтай зиянды нәтежиеге әкеліп соқтыруы мүмкін?Редуценттердің

Қоректік тізбектің қарапайым звеносы қалай аталады:трофикалық деңгей

Қоректік тізбектің қарапайым звеносы қалай аталады?Трофикалық деңгей

Қоршаған орта жағдайын кешенді түрде бақылау, бағалау және болжау жүйесі қалай аталады:мониторинг

Қоршаған ортаны басқару жолы не деп аталады:экологиялық мониторинг

Қоршаған ортаның физикалақ ластануына не жатады?Жылулық, шу, радиоактивті, электромагнитті

Қоршаған ортаның химиялық ластануы қалай пайда болады?Ауыр металдар, пестицидтер, пластмасса

Қорық дегеніміз не?Жеке түрде мемілекет қорғайтын табиғи объектілер (сарқырамалыр,үңгірлер және т.б.)

Қорықтың ұйымдастырылуын қандай экололгиялық факторға жатқызуға болады?Антропогендік

ҚР негізгі экологиялық мәселесі неде:топырақтың шөлденуі

ҚР-ғы шөлденген жер ауданы канша пайызды құрайды?50 пайыз

ҚР-ғы қоршаған ортаны ең көп ластайтын өнеркәсіп салаларын атаңыз?Қара және түсті металлургия

ҚР-ның экологиялық жағдайының төмендеуі, табиғи ортаның деграциялау үрдісі келесі әлеуметтік мәселенің пайда болуына алып келеді?Халықтың ауруы мен өлімнің жоғарылауы

Құнарсызданған жердің түпкілікті жақсартылуы қалай аталады?Мелиорация

Құнарсызданған жерлердің түпкілікті жақсартылуы қалай аталады:Эрозия

Құрлықтың биомассаның негізгі бөлігін (99,2%) не құрайды?Өсімдіктер

Қызыл кітап туралы пікірді қалыптастырған алғашқы ағылшын табиғат зерттеушісі кім?П. Скотт

Қышқылды жаңбырға себеп болушы қандай оксид қосылыстары?SО2 және NО2

Қышқылды жаңбырға себеп болушы оксидті көрсет:P және As

Қышқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады?Күкіртті газ

Лимиттейтін факторлар заңын қалай атайды?Шектелген факторлар

Мемлекеттік Барсакелмес қорығы қай жерде орналасқан?Арал теңізінің аймағында

Метаболизм дегеніміз не?Ағзадағы зат пен энергия алмасуы

Метобализм дегеніміз не?Заттың ағзадағы өзгеруі

Минералды ресурстарға не жатады:мұнай, тас көмір

Минералды ресурстарға не жатады:топырқ, су

Мына ағзалардың, әсіресе, қайсысының арасында паразиттер көп?Былқылдақ денелелерде

Негізгі парникті газға қандай газ жатады?Көмір қышқыл газы

Нейтрализация судың келесі қай әдісіне не жатады:Биохимиялық

Ненің өзгеруіне байланысты ағзаларда фотопериодизм реакциясы жүреді:Күннің ұзақтылығынан

Ноосфера терминін ғылымға енгізген ғалым:Леруа және Тейлер де Шарден

Ноосфераның құрлымдық бөлігі қалай аталады?Нообиогеоценоз

Ноосфераның құрылымдық бөлігі қалай аталады:нообиогеоценоз

Озон қабатты үшін ең қауіпті заттарды ата:Фреондар

Озон қабатының атқаратын қызыметі не?Ультракүлгін сәулелерді өткізбеу

Озон қабатының атқаратын рөлі қандай:радиоактивті сәулелерді

Озон қабатының жұқаруына әсер ететін заттарды атаңыз?Фреондар

Озон қабатының маңызы қандай:планетаның оттегімен байытылуы

Озонның атмосферадағы мөлшері қандай?0,004℅

Озонның химиялық формуласы:

Ортаның сапасы дегеніміз не:адамның және басқа тірі ағзалардың тіршілігіне қолайлы факторлар жиынтығы

Оттегін, көмір оксидің сіңіретін органикалық зататрды құрайтын табиғи ресурстарды көрсетіңіз.Топырақ

Өзін сақтауға және реттеуге мүмкіндігі бар ортаны қалай атайды?Ортаның гомеостазы

Өлі органикалық заттармен қоректенетін жануарлар қалай аталады?Сапрофагтар

Өлі органикалық заттармен қоректеніп, оларды бейорганикалық заттарға айналдыратын ағзаларды көрсет:Редуценттер

Өндірістік қалдықтар тасталу режиміне байланысты қалай бөлінеді?Периодтық және периодтық емес

Өндірістік экология қандай экология бөліміне жатады?Инженерлік экология

Өсімдіктер бірлестігі не деп аталады?Биоценоз

Өсімдіктер ресурстардың қандай түріне жатады:сарқылатын, бірақ қалпына келетін

Өсімдіктер ресурстардың қандай түріне жатады:сарқылатын, бірақ қалпына келетін

Өсімдіктермен қоректенетін жануарларды ата:Фитофагтар

Парниктік (жылулық) эффектің түзілуінде қандай қосылыс негізгі рөл атқарады:күкірт диоксиді

Периодсыз ықпал ететін факторларға не жатады?Стихиялық құбылыстар, өнеркәсіп сарқынды суларының құрамы

Пестициттер ластаушылардың қандай түріне жатады?Параметрлік

Популяция динамикалық заңы қандай факторларға тәуелді?Туылымы, өлім жітімі, орын ауыстыруы

Популяцияға тән қасиеттер:өсу, даму, көбею, беймделу, тіршілігін сақтау

Популяцияның тығыздығы дегеніміз не?Тіршілік кеңістігінің ауадан бірлігіне келетін даралар саны

Рекультивация неше кезеңге бөлінеді?2

Семей аралық сынақ полигоны қандай зона?Радиоактивті

Симбиоз дегеніміз не?Селбесіп тіршілік ету

Синэкология нені зерттейді:қоғамдастықтарды

Стратосфераны қандай қасиет сипаттайды:әр 1000 м биіктікте температура 50С төмендейді

Су ресурстарының механикалық ластануы деген не:суда әртүрлі қоспалардың, қатты қалдықтардың болуы

Су ресурстарының механикалық ластануы деген не:судың химиялық заттармен ластануы суда

Су экожүйесі дегеніміз не?Көлдің биотикалық және абиотикалық компоненттерінің жиынтығы

Суды биологиялық әдіспен тазартуға не жатады:хлорлау

Сулы ортада мекендеушілер қалай аталады:Гидробионттар

Сулы ортада мекендеушілер қалай аталады:Эвробионттар

Сулы ортаны мекендеушілер қалай аталады?Гидробионттар

Табиғатты қорғау дегеніміз не?Қоршаған ортаны ластаудан қорғауға арналған жұмыстар жиынтығы

Табиғи биогеоценоздарда қандай факторлар өзара әсерлеседі?Абилтикалық және биотикалық

Табиғи ресурстарды кешенді пайдалану дегеніміз не?Пайдалы қасиеттерін табиғатқа зиян келтірмей пайдалану

Табиғи суларды ластайтын негізгі ластаушы көзге не жатады?Қаланың ағын сулары,жаңбыр сулары т.б.

Табиғи сулары БАЗ (ПАВ) ластайтын негізгі ластаушы көзі не:табиғи сулар

Табиғи факторлардан басқа экожүйенің динамикасына себеп болатын не?Өнімділік

Табиғи экожүйенің мысалы ретінде нені алуға болады?Ормандар

Тамақ өнеркәсібінің қалдықтары ластанудың қай түріне жатады?Ингредиенттік

Таралуы бойынша ластанушылар қалай жіктеледі?Ғаламдық, жергілікті, аймақтық

Техносфера қандай қабат?Шексіз қабат

Топырақтану ілімінің негізін қалаушы ғалым кім?В.В. Докучаев

Топырақтың бонитет балдары қандай:Топырақтың сапасының сандық өлшемі

Төменде аталған бейімделу мысалдарының ішінен жыртқыштарға ең тән белгіні атаңыз? Жылдам реакция

Төменде атталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторларға жатады:температура

Төменде атталған факторлардың қайсысы антропогендік факторларға жатады:.өнеркәсіптің дамуы

Төмендегі аталған факторлардың қайсысы жасанды ластану көздеріне жатады?Автомабильдердің газдары

Төмендегі белгілердің қайсысы популяцияға тән белгі:даралар саны

Төмендегі экожүйелердің қайсысы биомассасы мен өнімділігінің жоғары болуымен сипатталады?Мұхит

Тропесфера қай деңгейде орналасқан?Жоғары шегі 40-50 км биіктікте

Трофикалық тізбек дегеніміз не:бір ағзалардан екінші ағзаларға зат пен энергияның берілуі

Трофикалық тізбек дегеніміз не:бір ағзалардан екінші ағзаларға зат пен энергияның берілуі

Туылу саны өлім- жiтiм санымен шамамен теңелсе популяция қалай аталады:Тұрақты

Тұрмыста пайдалануда болған сарқынды сулар құрамында не болады?Фенаминдер, беттік активті заттар (ПАВ) микроорганизімдер, қара және түсті металлургия өнімдері

Тұшы су құрамында тұздың мөлшері қанша болуы керек:10 г/л кем

Түрлердің жиынтығы мен олардың өзара қарым-қатынасынан тұратын күрделі табиғи комплекс қалай аталады?Биоценоз

Тіршіліктің жалпы даму заңдылықтарын зерттейтін экологияның саласы қалай аталады?Теориялық экологияСтраницы: 1 | 2 | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: