тести_бухг

Выбрать другой файл

1. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на:

оперативний, статистичний, бухгалтерський

2. Бухгалтерський облік є складовою більш широкого поняття:

господарський облік

3. Облік, який надає інформацію про кількісну характеристику якісно визначених масових явищ і процесів у визначених умовах часу і простору, називається:

статистичним

4. У бухгалтерському обліку використовують такі вимірники:

всі відповіді вірні

5. Натуральні вимірники використовуються для:

аналітичного (кількісного) обліку матеріальних цінностей

6. Яке з наведених нижче тверджень правильне:

за допомогою грошового вимірника узагальнюються всі господарські операції, що раніше обліковувалися у натуральних і трудових вимірниках

7. Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі вимірники:

трудові

8. У якому варіанті відповіді перелічено тільки натуральні показники:

кілограм, умовна банка, метр

9. Особливостями бухгалтерського обліку є те, що він:

всі відповіді правильні

10. Виключно документальне спостереження за фактами господарської діяльності використовують у:

бухгалтерському обліку

11. Обчислення показників валових доходів та валових витрат, а також визначення прибутку для розрахунку суми податку є функцією:

податкового обліку

12. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства:

дані управлінського обліку

13. Не є обов’язковим і використовується виключно для внутрішніх потреб управління:

управлінський облік

14. Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»

15. Доповніть твердження: «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку є…»:

набором рекомендацій щодо ведення обліку та подання звітності

16. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються:

Міністерством фінансів України

17. Доповніть речення: «Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні…»:

здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»

18. Користувачів бухгалтерської інформації поділяють на:

внутрішніх і зовнішніх

19. Спроможність підприємства виплачувати дивіденди насамперед цікавить:

акціонерів

20. Постачальники та клієнти зацікавлені у:

виконанні підприємством договірних зобов’язань

21. Які користувачі використовують у своїй діяльності бухгалтерську інформацію, що становить комерційну таємницю:

менеджери компаній

22. Бухгалтерський облік належить до циклу:

економічних дисциплін

23. Як наукова та навчальна дисципліна бухгалтерський облік жодного відношення не має до:

геології

24. Термін «облікова політика» визначений:

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні«

25. Облікова політика підприємства має враховувати:

форму власності та організаційно-правову структуру підприємства

26. Облікова політика підприємства визначається:

самостійно підприємством

27. Створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером — це:

форма організації бухгалтерського обліку

28. За спрощеною формою організовують свій облік:

малі підприємства

29. Об’єктами бухгалтерського обліку є:

всі відповіді вірні

30. Які класифікації господарських засобів (майна) використовують у бухгалтерському обліку:

за складом і розміщенням, за джерелами формування

31. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається:

дебіторською

32. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило змінюють свою форму, і свою вартість повність переносять на вартість продукції, називаються:

оборотними

33. Не належать до основних засобів:

грошові кошти

34. Майно підприємства формується за рахунок:

власних і залучених джерел господарських засобів

35. Джерелами формування майна підприємства можуть бути:

зобов’язання і капітал

36. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від виробленої з них продукції або товарів і послуг називається:

операційним циклом

37. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, називається:

господарською операцією

38. Основними стадіями кругообігу засобів є такі процеси:

постачання, виробництво, реалізація

39. Правило, яким слід користуватися при вимірюванні, оцінці, реєстрації господарських операцій і при їх відображенні у звітності, — це:

принцип бухгалтерського обліку

40. Принцип безперервності передбачає, що оцінка активів і зобов’язань здійснюється, виходячи з такого припущення:

підприємство не має наміру або потреби ліквідуватися чи значно скорочувати свою діяльність

41. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку активи та зобов’язання власників підприємства не повинні відображатися в його фінансовій звітності:

автономності

42. Відповідно до принципу повного висвітлення фінансова звітність має містити:

всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та інших подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі

43. На підставі якого принципу бухгалтерського обліку необхідно запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів:

обачності

44. Який з перелічених методичних прийомів не належить до елементів методу бухгалтерського обліку:

дисконтування

45. Систематичне та хронологічне спостереження за фактами господарського життя здійснюється за допомогою:

рахунків та подвійного запису

46. Щоб забезпечити відповідність бухгалтерських записів фактичним даним, необхідно:

проводити інвентаризацію

47. Суть оцінки полягає:

в узагальненні натуральних і трудових вимірників у грошовий

48. Обчислення витрат, пов’язаних із певним господарським процесом, забезпечує:

калькуляція

Предыдущий:

Следующий: