термины полит экономия МК2

Мілітаризація економіки – це система заходів з нарощування військової могутності держави.

Міжнародна економічна інтеграція це процес поєднання транснаціональних монополій з політичною і економічною міцністю національних держав і наднаціональних органів регулювання в єдиний інтернаціональний механізм.

Державне регулювання економіки здійснюється за рахунок проведення економічної політики – системи заходів уряду, які здійснюються у сфері управління економікою з метою надання певної спрямованості економічним процесам у відповідності з поставленими цілями.

Прямі методи державного регулювання пов’язані з використанням адміністративних важелів впливу на економіку і реалізуються у здійсненні органами державної влади прямого примусу економічних суб’єктів до виконання певних дій. Це знаходить свій прояв у прийнятті правових актів, які

Методами державного регулювання економіки називають способи, якими держава впливає на об’єкт регулювання. Зазвичай їх класифікують у

Непрямі методи базуються на економічних засобах впливу. Вони не безпосередньо, а опосередковано через економічні інтереси здійснюють вплив на діяльність економічних суб’єктів.

Адміністративні методи базуються на державній владі, на авторитеті уряду і не пов’язані з засобами фінансового стимулювання, створенням умов матеріальної і моральної зацікавленості у певному виді діяльності. Ці методи

Економічні методи відображають способи впливу держави на перебіг економічних процесів за рахунок створення певних умов, в яких економічна діяльність суб’єктів господарювання стає більш або менш доцільною з точки зору реалізації приватних інтересів. Для реалізації таких методів

Ідеологічні методи ґрунтуються не на фінансових стимулах і адміністративних санкціях, а на авторитеті уряду, його легітимності

ТЕМА 12. СУТЬ І СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН.

Міжнародний поділ праці — вищий ступінь розвитку суспільного територіального поділу праці, в основі якої лежить спеціалізація виробництва різних країн на окремих видах продукції, якими ці країни обмінюються.

Міжнародний поділ праці в межах індустріального технологічного способу виробництва проходив у два етапи.

Розвиток міжгалузевої спеціалізації, виражений головним чином у відокремленні конкретних видів праці.

Розвиток внутрішньогалузевої спеціалізації:

предметної

подетальної і технологічної

Формами сучасної міжнародної кооперації є:

субпоставки;

спільне виробництво;

спільні підприємства.

Інтернаціоналізація виробництва—це процес установлення та поглиблення стійких виробничих зв’язків між підприємствами різних країн, внаслідок чого виробничий процес в одній країні стає частиною процесу, діючого у світовому масштабі.

Світове господарство — це сукупність, єдина система національних господарств, об’єднаних міжнародним поділом і кооперуванням праці, які перебувають у певних економічних взаємовідносинах.

Фритредерство — відкритий тип політики, що заохочує або не перешкоджає вивіз і ввіз товарів.

Протекціонізм застосовується тоді, коли виникає необхідність захисту внутрішнього ринку від конкуренції дешевих імпортних товарів. Серед основних форм протекціонізму можна виділити:

високі митні збори на імпортні товари;

кількісні обмеження;

ліцензування експорту та імпорту;

заохочування експорту товарів наданням субсидій, податкових

пільг;

антидемпінгове регулювання тощо.

Інжиніринг — сфера діяльності по наданню послуг, пов’язаних з проектуванням і будовою різних об’єктів. Обсяг послуг таких фірм сягає від попередніх техніко-економічних досліджень до вводу в дію об’єкта.

Валюта — офіційно визначений грошовий засіб (одиниця) національної економіки чи групи країн.

Конвертованість (оборотність) — режим національної валюти, який характеризується відсутністю обмежень за поточними операціями і ринковим валютним курсом.

ТЕМА 13. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ.

Глобалізація – всеосяжний процес трансформації світового співтовариства у цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово-економічних, суспільно-політичних, соціально-культурних взаємозв’язків і взаємозалежностей.Страницы: 1 | 2 | Весь текст


Ссылка на основную публикацию
2018