римське право методологія

ОСНОВИ РИМСЬКОГО

ПРИВАТНОГО ПРАВА

Робоча навчальна програма

для студентів напряму підготовки

6.030401 «Право»

КИЇВ – 2010

Укладач:

Корецький С.М., кандидат юридичних наук

Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол № від квітня 2013 р.

Рекомендовано до видання Головною вченою радою

Протокол № від червня 2013р.

ВСТУП

Опис дисципліни та її предмета. «Основи римського приватного права» належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін напряму підготовки «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається на першому курсі в обсязі 108 год. (3 кредити), завершується заліком.

Майбутнє України як демократичної та правової держави вбачається в економіці, побудованій на засадах ринкової. Вільне підприємництво, свобода договору, консенсус у цивільно-правових відносинах, рівноправність усіх суб’єктів права перед законом та інші демократичні інститути мають визначити засади громадянського суспільства.

Для побудови такої держави необхідні висококваліфіковані фахівці-юристи, які мають бути добре обізнані з принципами та основними положеннями сучасного приватного права, яке веде свій родовід із часів Стародавнього Риму. Без таких знань і таких фахівців розбудова демократичної і правової держави на засадах ринкової економіки неможлива. Тому, оскільки без доброго опанування надбанням минулого не можливо успішно будувати майбутнє, цивілістичну підготовку сучасних юристів треба починати з ґрунтовного ознайомлення із здобутками правової культури Стародавнього Риму, яка найбільш яскраво проявилася в римському цивільному праві. Запропонована програма з дисципліни «Основи римського приватного права» призначається для студентів за фахом «Правознавство».

Мета вивчення дисципліни: Завданням дисципліни «Основи римського приватного права» є формування у студентів як основи знань в галузі римської і сучасної цивілістики, так і – в силу універсального значення категорій римського права – фундаменту юридичного мислення взагалі. Крім того, метою дисципліни є висвітлення таких фундаментальних понять та категорій, як справедливість (aequitas), добросовісність (bona fides), форми позитивного права, правові вимоги, речове та особисте право, юридичний факт і юридична угода, зміст та форма угоди, процесуальне та субстанціальне повноваження, захист права, статус особи, зобов’язання, борг та відповідальність, контракт та делікт тощо.

Разом з цим, при вивченні дисципліни «Основи римського приватного права» особливу увагу приділено не стільки самостійним історичним характеристикам галузі римського приватного права, скільки головним конструкційно-догматичним проблемам, яке зберігає своє значення під час аналізу та розумінні сучасного права.

Місце дисципліни у навчальному плані: «Основи римського приватного права» має тісний зв’язок з такими юридичними дисциплінами, як теорія права, приватне право та процес, трудове право, сімейне право, зобов’язальне право, спадкове право, міжнародне приватне право. Необхідність вивчення курсу зумовлене тим, що характерним чинником сучасного розвитку суспільства є значне розширення приватновласницьких відносин, що потребує належного правового регулювання. Дисципліна «Римське право» має суттєве значення в підготовці фахівців, спроможних забезпечити входження України в світове співтовариство.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

юридичну термінологію, поняття і зміст основних інститутів римського приватного права, його історичну роль і значення для сучасної юридичної науки і практики;

поняття, предмет та систему римського приватного права;

джерела римського приватного права;

основні принципи римського приватного права;

основні догми римського приватного права – принципи правової взаємодії приватних осіб, які стали зразком для наступного цивільно-правового розвитку в країнах континентальної Європи;

рецепцію римського права в Україні та у всьому світі;

функції римського судового процесу;

процес виникнення, становлення та розвитку окремих цивільно-правових інститутів;

речові права (володіння, право власності, права на чужі речі);

основні види зобов’язання;

засади сімейного та спадкового права;

особливості правового положення суб’єктів приватного права.

Студенти повинні вміти:

користуватися джерелами приватного права;

відмежувати цивільно-майнові відносини від майнових відносин іншого виду;

правильно тлумачити і застосовувати норми цивільно-процесуального права;

самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства і держави.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна «Основи римського приватного права» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

усна відповідь на семінарському занятті;

письмові відповіді;

реферати.

Модульний контроль: результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: залік — проводиться у формі усної відповіді на питання.

Умови допуску студента до заліку:

відсутність заборгованостей з семінарських занять;

відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

позитивні рейтингові бали за кожний модуль.

Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок з трьох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за залік за такою шкалою оцінювання:

Курс І, семестр2

Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Залік (КЗ)

Разом(підсумкова оцінка — ПО)

Максимальна оцінка в балах

34

46

20

100

Максимальна кількість балів за 1–2 модулі (стартовий рейтинг) – 80 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + КЗ

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

в межах кожного модуля

№ п/п

Назви виду роботи,

способи набуття знань

Бали за 1 заняття

Бали за всі заняття (максимальні)

Модуль 1

Модуль 2

1.

Лекційні заняття:

— відвідування, конспектування

до 1

1х10=10

1х10=10

2.

Семінарські заняття:

— відвідування

— усна відповідь, участь в дискусії

до 1

до 5

1х1=1

5х1=5

1х1=1

5х1=5

3.

Самостійна робота:

— письмові відповіді

— реферат

до 2

до 4

2х4=8

2х8=16

4х1=4

4.

Модульна контрольна робота

до 10

10х1=10

10х1=10

Всього за модуль

34

46

Залік

до 20

20

Разом з дисципліни

34 + 46 + 20 = 100 балів

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Традиційна екзаменаційна оцінка

Традиційна залікова оцінка

91 – 100

A – відмінно

відмінно

зараховано

84 – 90

B – дуже добре

добре

76 – 83

C – добре

66 – 75

D – задовільно

задовільно

61 – 65

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

21 – 60

FХ – незадовільно

незадовільно

не зараховано

0 – 20

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

не допущено

не допущено

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

п/п

Назви тем

Всього

годин

Види занять і розподіл годин

Форми

контролю

Лекції

Семін.

Сам.

роб.

Мод.

конт.

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.

Історія, предмет та система римського приватного права

12

5

7

Письмові

відповіді

2.

Джерела римського приватного права

12

5

7

Письмові

відповіді

3.

Суб’єкти приватного права

12

5

7

Письмові

відповіді

4.

Захист суб’єктивного права

14

5

2

7

Усна

відповідь,

письмові

відповіді

5.

Сімейні правовідносини

6

2

3

Письмові

відповіді

6.

Речі як об’єкти права

8

2

3

Письмові

відповіді

7.

Власність (proprietas)

8

2

2

3

Усна

відповідь,

письмові відповіді

8.

Володіння (possesio)

8

4

3

Письмові

відповіді

9.

Права на чужі речі

8

2

3

Письмові

відповді

10.

Зобов’язальне право

8

2

3

Реферат

11.

Договори як джерела зобов’язань

7

2

4

Письмові

відповіді

12.

Деліктні зобов’язання

8

2

4

Письмові

відповіді

13.

Спадкове право

8

2

4

Письмові

відповіді

Модульна контрольна робота № 2

3

3

МКР

Всього

55

20

2

30

3

Модульний контроль

Разом з дисципліни

108

40

4

58

6

ЗАЛІК

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ТЕМА 1.1. ІСТОРІЯ, ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Лекція

Історія римського права. Елементи державної влади. Поняття та предмет вивчення курсу римського приватного права. Теоретико-пізнавальне значення римського права. Етапи розвитку римського права. Елементи римського права (jus). Принципи римського права.

Основні системи римського права: приватне право (jus civile), право народів (jus gentium), преторське право (jus praetorium). Поділ римського права на право публічне (jus publicum) і право приватне (jus privatum). Характеристика римського приватного права.

Рецепція римського права. Вплив римського права на національне право України. Етапи впливу.

Характеристика літератури з римського права.

Завдання для самостійної роботи

Варіант 1

Охарактеризувати складові системи римського приватного права.

Казус

З якої умови правоздатність поширювалася і на немовля, що знаходиться в утробі матері, тобто ще не народженого на світ?

Варіант 2

Назвати основні принципи, які надають сили римському праву.

Казус

Під час епідемії римська похоронна колегія, вичерпавши власні засоби, звернулася за допомогою до банкіра-трапезита, але не змогла повернути займ у встановлений термін.

Чи міг трапезит звернути стягнення на майно окремих членів похоронної колегії?

Запитання для самоперевірки

Які Ви знаєте елементи римського права (jus)?

Які принципи римського права?

Характеристика римського приватного права.

Що таке рецепція римського приватного права?

Етапи розвитку римського права.

Література: 1, 3, 4, 13, 15, 22, 24, 25.

ТЕМА 1.2. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Лекція

Поняття, історія та види джерел римського приватного права. Джерела пізнання римського права.

Джерела правотворення.

Звичай: поняття, вимоги та види. Правові звичаї. Царські закони. Закони. Закони XII таблиць. Плебісцити. Форми діяльності римських юристів. Закон про цитування. Судовий прецедент. Постанови сенату. Поняття та кодифікація преторського едикту. Імператорські конституції, їх види. Кодифікація Юстиніана.

Завдання для самостійної роботи

Варіант 1

Визначити поняття та види прав на чужі речі.

Казус

По смерті спадкодавця, який не залишив заповіту, не виявилося законних спадкоємців, і на спадщину стали претендувати далекий родич померлого, і емансипований син померлого.

Кому віддасть перевагу претор?

Варіант 2

Поняття речового права.

Казус

А. неодноразово просив Б. про сплату боргу в розмірі 1000 сестерціев. Б. щораз ухилявся від сплати, але потім сказав: «Ти мені набрид. Щоб ти відстав від мене, я заплачу. Але присягайся, що більше ти до мене з цим приставати не будеш».

А. присягнувся. Але Б так і не сплачував борг.

Створилася дивна ситуація: якщо мовчати – нічого не одержати, якщо заявити позов – порушити присягу.

Що міг би сказати з цього приводу претор?

Запитання для самоперевірки

Які Ви знаєте джерела правотворення?

Яка відмінність приватного права від права народів?

У чому зміст закону про цитування?

Які Ви знаєте види імператорських конституцій?

Що таке Корпус юріс цівіліс?

Література: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16.

ТЕМА 1.3. СУБ’ЄКТИ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Лекція

Поняття цивільного суспільства та суб’єкта права. Поняття статусного права. Поняття правоздатності та дієздатності. Правоздатність в галузі публічного та приватного права. Категорії суб’єктів прав.

Правоздатність фізичних осіб. Зміст правоздатності. Виникнення правоздатності. Втрата та обмеження правоздатності (capitis deminitio). Причини обмеження правоздатності фізичних осіб у приватному праві Поняття громадянської честі. Позбавлення громадянської честі. Вплив релігії на правоздатність.

Поняття та види статутних судів.

Дієздатність фізичних осіб. Обмеження дієздатності. Особи недієздатні і частково дієздатні.

Поняття, ознаки і види юридичної особи. Виникнення та припинення юридичних осіб. Правоздатність і дієздатність юридичних осіб. Основні характеристики юридичних осіб.

Завдання для самостійної роботи

Варіант 1

Поняття і види власності.

Казус

У римського громадянина Товерія було три онука. Один народився від сина, що жив разом із батьком. Другий онук народився в сім’ї емансипованого сина. Третій був народжений дочкою, що знаходилась у «правильному римському шлюбі».

Який з онуків знаходився під владою діда Товерія?

Варіант 2

Поняття і класифікація зобов’язань.

Казус

Дикий олень, поранений клеймованою стрілою, був уже схоплений мисливцем, але зумів вирватися й утекти. Майже в той же час його застрелив інший мисливець. Хто власник здобичі?

Запитання для самоперевірки

Поняття правоздатності та дієздатності.

У чому полягає суть втрати та обмеження правоздатності.

Що таке громадянська честь?

Основні характеристики юридичних осіб.

Література: 2, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 17, 21, 26.

ТЕМА 1.4. ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА

Лекція

Суб’єктивні права і обов’язки. Придбання, втрата і передача прав.

Поняття здійснення суб’єктивних прав. Мета захисту суб’єктивних прав.

Поняття приватного позову (actio). Види позовів: цивільні та гонорарні позови. Позови суворого права і позови доброї совісті; речові і особисті позови; штрафні позови; змішані позови; позови суспільні; ноксальні позови; позови з фікцією. Колізія та комуляція позовів.

Захист та заперечення проти позову.

Особливі засоби преторського захисту: інтердикти, стипуляція, реституція, введення у володіння.

Форми захисту суб’єктивних прав. Поняття та особливості римського приватного процесу. Види римського приватного процесу. Легісакційний процес. Органи легісакційного процесу. Етапи легісакційного процесу. Засвідчення спору – letis-contestatio Формулярний процес. Преторська формула, її складові частини. Судове рішення. Анулювання судового рішення. Виконання судового рішення. Зміст та особливості екстраординарного процесу.

Представники сторін у судовому процесі. Судове рішення. Виконання судового рішення. Поняття позовної давності. Відмінність позовної давності від законних строків. Початок перебігу позовної давності. Перерва перебігу позовної давності та її підстави. Припинення перебігу позовної давності. Наслідки впливу позовної давності.

Семінарське заняття

План

Предмет римського приватного права.

Значення вивчення римського приватного права для сучасної юриспруденції.

Система римського права та її складові частини.

Критерії поділу римського права та право публічне і право приватне.

Поняття та склад джерел римського права.

Діяльність юристів.

Кодифікація Юстиніана.

Вплив римського приватного права в Україні.

Поняття статусного права.

Поняття особи. Фізичні та юридичні особи.

Поняття та зміст правоздатності. Зміна правоздатності особи. Статусні суди.

Поняття дієздатності. Фактори, які обмежували дієздатність фізичних осіб.

Поняття юридичної особи та її правові ознаки.

Виникнення та припинення юридичних осіб.

Поняття здійснення права.

Поняття та класифікація позовів.

Захист та заперечення проти позовів.

Поняття та особливості римського приватного процесу.

Преторська формула, її складові частини.

Поняття позовної давності.

Завдання для самостійної роботи

Особисті та майнові відносини подружжя.

Казус

Похідним способом набуття права власності у римського права було:

traditio;

розпорядження на випадок смерті (заповіт);

присудження, тобто придбання, за судовим рішенням;

в силу закону.

Що загального між ними?

Запитання для самоперевірки

Що таке колізія та комуляція позовів?

Які Ви знаєте особливі засоби преторського захисту?

Які Ви знаєте форми захисту суб’єктивних прав?

Які відмінності особистих позовів від речових?

Яка відмінність екстраординарного процесу від формулярного?

У чому полягає відмінність позовної давності від законних строків?

Визначення сторін в цивільному процесі.

Які підстави перерви і зупинення перебігу позовної давності?

Література: 7, 8, 10, 14, 15, 16, 25, 26.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Дати письмову відповідь на питання

Предмет римського приватного права.

Етапи розвитку римського права.

Вплив римського права на національне право України.

Принципи, які надають сили римському праву.

Які Ви знаєте елементи римського права (jus)?

Яка відмінність римського приватного права від римського цивільного права?

Рецепція римського права.

Система римського права.

Характерні особливості римського приватного права.

Поняття звичаю та звичаєвого права.

Закони та плебісцити. Складові частини закону.

Роль римського приватного права та його значення для сучасної цивілістики.

Кодифікація Юстиніана.

Діяльність юристів як джерело правотворення.

Закон про цитування.

Які Ви знаєте види імператорських конституцій?

Поняття джерел права.

Джерела правотворення римського права.

МОДУЛЬ 2. РЕЧОВЕ, ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ТА СПАДКОВЕ ПРАВО

ТЕМА 2.1. СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

Лекція

Поняття сімейного права. Сім’я у римській державі. Поняття та види споріднення: агнатське та когнатське. Визначення спорідненості за лініями і ступенями.

Сутність шлюбу: поняття та види (cum manu, sine manu). Умови вступу в шлюб. Форми укладання і припинення шлюбу. Приданне та дошлюбне дарування. Особисті та майнові відносини подружжя. Припинення шлюбу. Позашлюбні союзи. Конкубінат. Contubernium.

Зміст батьківської влади. Встановлення батьківської влади. Узаконення і усиновлення. Відносини між батьками і дітьми. Пекулій і його види. Припинення батьківської влади. Емансипація. Опіка і піклування.

Завдання для самостійної роботи

Визначити поняття і класифікацію договорів.

Зміст договору.

Означити умови дійсності договорів.

Назвати види шлюбу та визначте їх відмінності.

З’ясувати зміст батьківської влади.

Запитання для самоперевірки

Що таке конкубинат?

У чому полягає відмінність між узаконенням та усиновленням?

У чому суть поняття емансипації?

Які договори називаються консенсуальними?

3ахист права власності.

Література: 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 24.

ТЕМА 2.2. РЕЧІ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА

Лекція

Основні типи речово-правових відносин. Поняття речового права. Класифікація речових прав. Поняття і види речей. Речі божого права.

Речі сакральні і речі релігійні. Речі публічного права. Речі манципні і речі неманципні. Речі тілесні і речі безтілесні. Речі рухомі і речі нерухомі. Речі, що знаходяться в обороті, і речі, вилучені з обороту. Речі родові і речі індивідуально визначені. Речі подільні і неподільні. Речі споживні і речі не споживні. Речі прості і складні.

Плоди. Доходи. Витрати. Майно.

Завдання для самостійної роботи

Дати загальну характеристику речових прав.

Визначити поняття та кваліфікацію речей.

Розкрити відмінність речового права від зобов’язального.

З’ясувати поняття плодів та майна.

Запитання для самоперевірки

Яка відмінність контрактів від пактів?

Які договори складають групу реальних?

Що таке вербальні договори?

Поняття літеральних договорів.

Що таке стипуляція та її характеристика?

Що означає термін «римське право»?

Література: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 23, 24, 25.

ТЕМА 2.3. ВЛАСНІСТЬ (PROPRIETAS)

Лекція

Поняття приватної власності. Об’єкт власності.

Поняття права власності. Зміст права власності. Право володіння. Право користування. Право розпорядження.

Види права власності: квірітська, бонітарна, провінційна, власність перегрінів. Злиття усіх форм власності і виникнення поняття приватної власності.

Право спільної власності. Правовий режим спільної власності.

Набуття права власності. Первісні і похідні способи набуття права власності. Заволодіння (occupatio). Специфікація. Набуття права власності за давністю. Злиття і змішування речей. З’єднання речей. Правовий статус скарбу. Придбання плодів.

Набуття права власності за договором. Traditio. Набуття права власності за спадкоємством. Втрата права власності.

Захист права власності. Речові позови захисту права власності. Віндікаційний позов. Негаторний позов. Публіціанський позов. Прогібіторний позов.

Семінарське заняття

План

Поняття сім’ї та сімейного права. Агнатське та когнатське споріднення.

Поняття шлюбу та його види. Умови вступу у шлюб. Припинення шлюбу

Особисті та майнові відносини між подружжям.

Батьківська влада: виникнення та припинення.

Опіка і піклування.

Поняття та види речових прав.

Поняття та класифікація речей.

Поняття плодів та майна.

Поняття та зміст права власності.

Види права власності.

Способи набуття права власності.

Втрата права власності.

Захист права власності.

Завдання для самостійної роботи

З’ясувати зміст права власності.

Розкрити поняття «манципація», «уступка права», «традиціо».

Визначити правомочності власника.

Визначити поняття придбання права власності та припинення права власності.

Назвати позови про захист права власності.

Розкрити суть поняття «негаторного позову».

Розкрити суть поняття «публіціанський позов»?

Запитання для самоперевірки

Яка відмінність синграфів від хірографів?

Наслідки невиконання зобов’язань.

Зобов’язання ніби з договорів.

Поняття громадянської честі.

Поняття та види деліктів.

Класифікація зобов’язань.

Припинення зобов’язання.

Зобов’язання ніби з деліктів.

У чому полягає спільна власність?

Що таке віндикація та необмежена віндикація?

Література: 1, 2, 6, 7, 9, 13, 21, 23, 24, 25, 26.

ТЕМА 2.4. ВОЛОДІННЯ (POSSESIO)

Лекція

Поняття і типи володіння. Поняття держання. Зміст володіння. Придбання володіння. Володіння законне і незаконне. Володіння добросовісне і володіння недобросовісне. Збереження і припинення володіння. Захист володіння. Посесорний захист. Петиторний захист. Види преторських інтердиктів, спрямованих на захист володіння. Володіння правом.

Завдання для самостійної роботи

Охарактеризувати поняття «володіння» та «похідне володіння».

З’ясувати відповідальність добросовісного і недобросовісного володільця перед власником.

Пояснити введення правового захисту володіння.

Пояснити в яких випадках володіння захищалося позовом і як називався цей позов.

Визначити основні володільницькі інтердикти.

Розкрити суть поняття «володіння правом».

Запитання для самоперевірки

Становлення Римської держави.

Поняття та види володіння.

Форми договорів.

Захист спадщини.

Що таке capitis deminutio?

Володіння і похідне володіння.

Володіння правом.

3міст володіння.

Література: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 26, 33, 34, 35.

ТЕМА 2.5. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ

Лекція

Поняття і види права на чужі речі. Поняття сервітутів та їх класифікація. Виникнення та припинення сервітутів. Захист сервітутного права.

Сільські і міські земельні сервітути. Особисті сервітути: користування плодами – USUFRUCTUS; користування – USUS; право проживання – HABITATIO; право користування послугами рабів або тварин – OPERAE SERVORUM VEL AMINALIUM.

Поняття емфітевзису та суперфіцію, їх відмінність від сервітуту.

Заставне право як вид права на чужу річ. Фідуціарна угода. Ручна застава. Іпотека. Виникнення заставного права. Припинення заставного права.

Завдання для самостійної роботи

Пояснити поняття «право на чужі речі».

Розкрити поняття сільських земельних сервітутів.

Розкрити поняття міських земельних сервітутів.

Визначити чим відрізняється емфітевзис від суперфіція.

Дати характеристику поняття особистих сервітутів.

З’ясувати зміст права застави.

Запитання для самоперевірки

Виникнення та припинення сервітутів.

Захист сервітутного права.

Сільські і міські земельні сервітути.

Поняття сервітутів та їх класифікація.

Поняття і види права на чужі речі.

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 23, 24, 25, 26.

ТЕМА 2.6. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Лекція

Поняття зобов’язання та його роль у цивільному обороті. Зобов’язальні відношення. Зміст зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань та класифікація зобов’язань.

Сторони в зобов’язанні. Заміна осіб у зобов’язанні. Цесія. Перевід боргу. Зобов’язання з кількома кредиторами або боржниками. Поняття та класифікація гарантії зобов’язання.

Поняття та порядок виконання зобов’язання. Виконання належному кредитору і належним боржником. Час виконання. Місце виконання. Спосіб виконання.

Наслідки невиконання зобов’язань. Особиста і майнова відповідальність боржника. Умови відповідальності: вина, шкода. Відповідальність за прострочення. Збитки. Види збитків. Звільнення боржника від відповідальності. Випадок і непереборна сила.

Оновлення зобов’язання (новація). Припинення зобов’язань.

Правові засоби забезпечення виконання зобов’язань.

Завдання для самостійної роботи

Розкрити відмінність зобов’язання від договору.

Визначити поняття зобов’язань та з’ясувати їх види.

Розкрити зміст поняття «зобов’язання».

Дати визначення поняття «солідарні і дольові зобов’язання».

Розкрити поняття юридичних фактів та їх різновиди.

Що таке сторони в зобов’язанні?

Визначити підстави виникнення зобов’язань та дайте класифікацію зобов’язань.

У чому полягають правові наслідки невиконання зобов’язань або неналежного виконання?

З’ясувати поняття вини та її форми.

Що таке відповідальність за чужу вину?

Як Ви розумієте оновлення зобов’язань?

Запитання для самоперевірки

Яка відмінність універсального наступництва від сингулярного?

Легати і фідеікоміси.

3аконна частка у спадкуванні.

Позбавлення громадянської честі.

Опіка і піклування: порядок встановлення та припинення.

Яка відмінність одностороннього договору від двостороннього?

Складові системи римського приватного права та їх характеристика.

Володіння і тримання.

Література: 1, 2, 3, 5, 12, 14, 26, 33, 34, 35.

ТЕМА 2.7. ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Лекція

Поняття юридичної угоди та її різновиди. Юридична угода: поняття та класифікація. Надійність юридичної угоди.

Поняття договору (contractus). Договори односторонні, двосторонні і синаглагматичні. Суттєві елементи договору: предмет, кауза, згода. Додаткові елементи договору: строк (dies), умова (conditio), місце (locus), спосіб (modus), доповненя (accessio), штрафна стипуляція (stipulatio poenae).

Умови дійсності договору. Форма договору.

Забезпечення договорів. Цілі і засоби забезпечення. Правові форми забезпечення: задаток, неустойка, поручительство, застава.

Припинення договору.

Класифікація договорів.

Вербальні договори: стипуляція.

Літеральні договори: прибутково-видаткові книги, сінграфи, хірографи.

Реальні договори: договір позики (mutuum), договір схову (depositum), закладний договір (pignus).

Консенсуальні договори: купівля-продаж (emptio-venditio), договір найму речей (locatio conductio), договір доручення (mandatum), договір товариства (societas).

Пакти та їх види.

Завдання для самостійної роботи

Визначити волевиявлення як умову дійсності договору.

З’ясувати структуру договору.

Визначити суттєві та додаткові елементи договору.

Розкрити поняття законності договору.

Визначити відмінність контрактів від пактів.

Визначити, у чому полягає забезпечення договорів.

Визначити відмінність реальних договорів від консенсуальних.

Які договори складають групу реальних?

Що таке форма договору?

Визначити правові форми забезпечення договорів.

Розкрити права та обов’язки сторін у договорі купівлі-продажу.

Визначити підстави звільнення від відповідальності за невиконання договору.

Запитання для самоперевірки

1. Поняття спадкування.

2. Прийняття спадщини.

3. Форма заповіту.

4. Що таке спадкова трансмісія?

5. У яких випадках настає спадкування за законом?

6. Спадково-правові відносини.

7. Час відкриття спадщини.

8. Поняття спадкового права.

9. Поняття та умови дійсності заповіту.

10.Спадкувавня за заповітом.

Література: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26.

ТЕМА 2.8. ДЕЛІКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Лекція

Зобов’язання, які виникають з незаконних дій.

Поняття та виникнення приватних деліктів (delictum).

Окремі види деліктів: особиста образа (injuria), крадіжка (furtum), грабунок (rapina), протиправне порушення або знищення чужого майна (dantum in jurio datum), насильство і погроза (metus), обман (dolus), заподіяння шкоди кредиторам (fraus creditorum).

Завдання для самостійної роботи

Розкрити поняття виникнення приватних деліктів.

Дати визначення поняття «елементи приватних деліктів».

Визначити окремі види деліктів.

Перелічити види позадоговірних зобов’язань.

З’ясувати зобов’язання із безпідставного збагачення.

Визначити відмінність деліктів від квазіделіктів.

Запитання для самоперевірки

Припинення батьківської влади.

Які Ви знаєте види зобов’язань?

Підстави виникнення зобов’язань.

Яка відмінність договору від зобов’язання?

Сторони у зобов’язанні.

Виконання зобов’язання.

Поняття зобов’язання

Джерела зобов’язань.

У чому полягають зобов’язання ніби з деліктів (квазіделіктів)?

Література: 3, 6, 7, 10, 12, 13, 24, 25.

ТЕМА 2.9. СПАДКОВЕ ПРАВО

Лекція

Поняття спадкового права. Спадково-правові відносини. Універсальне і сингулярне спадкоємство. Спадкодавець і спадкоємці. Спадкове майно.

Спадкування за заповітом (testamentum). Порядок укладення заповіту та його форма. Умови дійсності заповіту. Зміст заповіту. Спадкоємці за заповітом. Право на обов’язкову частку. Коло осіб, що мають право на обов’язкову частку.

Спадкування за законом. Випадки спадкування за законом. Коло спадкоємців за законом. Спадкування за правом представлення.

Поняття відкриття спадщини. Необхідні дії для прийняття спадщини. Наслідки прийняття спадщини.

Поняття і види легатів. Поняття фідеікомісу.

Захист спадкових прав.

Завдання для самостійної роботи

1.Дати визначення поняття «універсальне і сингулярне спадкоємство».

2.Визначити умови дійсності заповіту.

4.З’ясувати час настання спадкування за законом.

5.Розкрити принцип спадкування з правом представлення.

6.Назвати порядок дій для відкриття спадщини.

7.Назвати наслідки прийняття спадщини.

8.Розкрити поняття «фідеікоміс».

9. Визначити відмінність суперфіції від емфітевзису.

Запитання для самоперевірки

Втрата права власності.

3ахист та заперечення проти позову.

Поняття іпотеки.

Суттєві елементи договору.

Випадкові елементи договору.

Які Ви знаєте земельні сервітути?

Виникнення батьківської влади.

Хто може бути спадкоємцем за заповітом?

Література: 1, 2, 3, 6, 9, 13, 15, 20, 23, 24, 25, 26.

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Дати письмову відповідь на питання

Поняття римського сімейного права.

Загальна характеристика римських судових процесів та їх види.

Які характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного?

Поняття судового процесу.

Загальна характеристика легісакційного процесу.

Мета захисту суб’єктивних прав.

Статусні суди.

Яка відмінність формулярного процесу від легісакційного?

Колізія та комуляція позовів.

Що таке літісконтестація?

Сторони судового процесу.

Преторська формула, її складові частини.

Поняття і види позовів.

Поняття статусного права.

Яка відмінність позовної давності від законних строків?

3міст правоздатності.

Поняття здійснення прав.

Які фактори впливали на правоздатність?

Обмеження дієздатності.

Поняття та види юридичних осіб.

Умови створення та припинення юридичної особи.

Поняття правоздатності.

Поняття дієздатності.

Характерні особливості юридичної особи.

Поняття та види споріднення в римській сім’ї.

3міст батьківської влади.

Поняття шлюбу та його види.

Що таке конкубінат?

Умови вступу до шлюбу.

Особисті і майнові відносини подружжя в шлюбі.

Поняття емансипації.

Яка відмінність усиновлення від узаконення?

Припинення шлюбу.

Дарування між подружжям.

Встановлення батьківської влади.

Які Ви знаєте види речових прав?

Поняття речей та їх види.

Поняття речового права.

Яка відмінність речового права від зобов’язального?

ІІоняття плодів та майна.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Теоретико-пізнавальне значення римського права для сучасної юриспруденції.

Характеристика римського приватного права.

Поняття суб’єкта права.

Правоздатність в галузі публічного та приватного права.

Загальні положення про захист цивільних прав.

Мета захисту суб’єктивних прав.

Поняття римського сімейного права.

Поняття і види споріднення у римському праві.

Поняття речового і зобов’язального права.

Класифікація речових прав.

Практичне значення поділу володіння на незаконне добросовісне та незаконне і недобросовісне.

Придбання володіння.

Види права власності, їх відмінності.

Засоби встановлення і кваліфікація сервітутів.

Поняття довгострокового договору оренди землі.

Зобов’язальне право у Древньому Римі.

Роль зобов’язань у цивільному обороті.

Договори у цивільному і приватному праві.

Порядок і засоби укладання договорів.

Поняття позадоговірних зобов’язань.

Делікти як джерела зобов’язань.

Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому праві України.

Порядок укладання заповіту та його форма.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

Предмет римського приватного права.

Етапи розвитку римського права.

Вплив римського права на національне право України.

Принципи, які надають сили римському праву.

Елементи римського права (jus).

Відмінність римського приватного права від римського цивільного права.

Рецепція римського права.

Система римського права.

Характерні особливості римського приватного права.

Поняття звичаю та звичаєвого права.

Закони та плебісцити. Складові частини закону.

Роль римського приватного права та його значення для сучасної цивілістики.

Кодифікація Юстиніана.

Діяльність юристів як джерело право утворення.

Закон про цитування.

Види імператорських конституцій.

Поняття джерел права.

Джерела право утворення римського права.

Поняття римського сімейного права.

Загальна характеристика римських судових процесів та їх види.

Характерні відмінності екстраординарного процесу від формулярного.

Поняття судового процесу.

Загальна характеристика легісакційного процесу.

Мета захисту суб’єктивних прав.

Статусні суди.

Відмінність формулярного процесу від легісакційного.

Колізія та комуляція позовів.

Поняття літісконтестації.

Сторони судового процесу.

Преторська формула, її складові частини.

Поняття і види позовів.

Поняття статусного права.

Відмінність позовної давності від законних строків.

3міст правоздатності.

Поняття здійснення прав.

Фактори впливу на правоздатність.

Обмеження дієздатності.

Поняття та види юридичних осіб.

Умови створення та припинення юридичної особи.

Поняття правоздатності.

Поняття дієздатності.

Характерні особливості юридичної особи.

Поняття та види споріднення в римській сім’ї.

3міст батьківської влади.

Поняття шлюбу та його види.

Поняття «конкубінат».

Умови вступу до шлюбу.

Особисті і майнові відносини подружжя в шлюбі.

Поняття емансипації.

Відмінність усиновлення від узаконення.

Припинення шлюбу.

Дарування між подружжям.

Встановлення батьківської влади.

Види речових прав.

Поняття речей та їх види.

Поняття речового права.

Відмінність речового права від зобов’язального.

ІІоняття плодів та майна.

Форми преторського захисту.

Поняття та зміст права власності.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ПІДГОТОВКИ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Семінарське заняття, як одне із форм навчальних занять, розраховане на глибоке та повне розкриття студентами певної проблеми на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури. На семінарських заняттях вони глибше опановують складні питання, беруть участь в їх колективному творчому обговоренні, оволодівають науковими методами аналізу певних явищ і проблем. Систематична підготовка до семінару привчає до самостійної роботи з періодичними виданнями, науковою, навчальною, навчально-методичною літературою. Під час занять створюються умови для перевірки та виявлення інтелектуального рівня студентів, для набуття уміння виступати, логічно висловлюватись, колективно обговорювати гострі проблеми, обстоювати власну точку зору, аргументувати свою позицію.

Для ґрунтовного засвоєння матеріалу необхідно вдумливо конспектувати їх. Готуючись до відповіді, важливо, в першу чергу, визначити напрями наукових досліджень з певної проблеми та впровадження їх результатів у практику. Доцільно підготувати власні спостереження та висновки, обґрунтовуючи їх теоретичними положеннями та рекомендаціями.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота є однією із складових навчального процесу, на яку припадає значний обсяг навчального часу. При цьому студент є активним учасником навчального процесу, набуває навичок самоорганізації, самостійного пошуку інформації, прийняття рішень. Правильна організація самостійної роботи дозволяє максимально індивідуалізувати навчання, підвищити ефективність навчального процесу в цілому.

Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, визначення головного у змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення.

Щоб зрозуміти і добре засвоїти лекційний матеріал, до кожної наступної теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої лекції, і, якщо це необхідно, опрацювати рекомендовану літературу, повторювати пройдений матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового, якщо з певних причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати і опрацювати самостійно, незрозумілі питання з’ясувати на консультації.

Професійному розвитку студентів сприяє самостійне виконання творчих та практичних завдань, різноманітні форми пошукової, дослідної роботи.

Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: перевіряє конспекти, виконання завдань творчого характеру, надає необхідну допомогу для активізації навчальної діяльності студентів.

Окремими формами самостійної роботи студента, передбаченими навчальним планом, є написання рефератів, контрольних та курсових робіт (методичні рекомендації див. окремо), а також підготовка творчих проектів.

Методичні рекомендації

до виконання Модульної контрольної робОти

Виконання контрольних робіт дозволяє перевірити рівень засвоєння студентами теоретичних положень, розуміння тих чи інших положень норм римського приватного права та є засобом перевірки самостійної роботи студентів.

У кожному варіанті контрольної роботи — по два завдання. Орієнтовний обсяг контрольної роботи — 10-15 сторінок учнівського зошита, сторінки якого слід пронумерувати, залишивши поля для зауважень рецензента. В кінці роботи необхідно вказати використану літературу і дату написання роботи.

Роботу слід виконувати чітким почерком, грамотною літературною мовою. Виконана і належним чином оформлена контрольна робота повинна бути надана на рецензію. Студенти, які не своєчасно подадуть роботи або виконають не свій варіант, до заліку не допускаються.

Перш ніж розпочати вирішення кожного завдання, необхідно уважно ознайомитися з його умовами, проаналізувавши викладені юридичні факти. При цьому не слід ускладнювати їх своїми доповненнями, виходячи з різних припущень, або змінюючи умови завдань. Визначивши тему, до якої відноситься завдання, необхідно опрацювати її теоретичні та нормативні матеріали.

Вирішення кожного завдання повинно бути розгорнутим, містити правовий аналіз обставин, викладених в умовах.

Відповіді на запитання повинні виявити вміння студента аналізувати й узагальнювати матеріал.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат (лат. referre — доповідати, повідомляти) підводить підсумок вивчення студентами як окремої теми, так і дисципліни в цілому.

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання і змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним значенням. Оптимальний обсяг реферату складає 10-15 сторінок. Реферат має відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу.

На титульному листі реферату вказуються: офіційна назва навчального закладу, факультету і кафедри; прізвище та ініціали автора реферату (абревіатура навчальної групи); повна назва теми; прізвище та ініціали наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де знаходиться навчальний заклад та рік написання реферату. Після титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного розділу (параграфу) і вказуванням його сторінок.

Список використаних джерел складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що готуються до друку. До списку використаних джерел мають бути включені лише безпосередньо використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів. Монографії і збірники, що не мають на титульному аркуші прізвища автора (авторів), включаються до загального списку за алфавітним розміщенням заголовку.

Вибір теми реферату

Тема реферату — це не просто повторення засвоєного матеріалу лекції або семінарського заняття. Вона повинна являти собою самостійне розроблення проблеми, достатньо чітко окресленої від інших. Неприпустиме поєднання декількох проблем або, навпаки, штучне виокремлення певної частини єдиного питання.

Важливими критеріями, якими необхідно керуватись при доборі теми реферату, є її актуальність, широка джерельна база, наявність необхідного фактичного матеріалу, а також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі, що передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною концепцією автора праці та його висновками.

Структура реферату:

титульний аркуш;

зміст (план);

вступ;

розділи (вони часто поділяються на параграфи);

висновки;

список використаних джерел;

додатки (у яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо);

перелік умовних позначень.

У вступі реферату обґрунтовується актуальність теми, її особливості, значущість з огляду на розвиток науки та практики або науково-методичної діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно подати аналіз використаних джерел, вказавши при цьому авторів, які вивчали дану тематику, визначити сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища або процесу, що досліджується, та недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини їх слабкої аргументації.

Основну частину реферату складають декілька розділів (що можуть бути розбиті на параграфи), логічно поєднані між собою.

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без повторів. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів. Необхідно уникати також незвичних термінів і символів або пояснювати їх при першому згадуванні в тексті реферату. Терміни, окремі слова і словосполучення можна замінювати абревіатурами і сприйнятливими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту реферату.

Недопустимо використання цитат без посилання на автора. При цитуванні будь-якого фрагменту джерела недопустимі неточності. Взагалі, цитатами не слід зловживати, особливо громіздкими. Якщо якийсь важливий документ потребує наведення його в тексті реферату в повному обсязі, то краще винести його в додатки.

У рефераті необхідно визначити і викласти основні тенденції дослідження, підкріпити їх найтиповішими прикладами. Також мають бути відображені сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення проблеми. Доцільно зупинитися на якомусь дискусійному моменті і спробувати проаналізувати позиції сторін, спробувати, приєднавшись до однієї з них, або висловити власну думку на певну проблему та визначити перспективи її вирішення.

Кожен розділ реферату повинен завершуватись короткими висновками, чіткими і лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження даної проблеми.

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; завершеність дослідження.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1.Аннерс Э. История европейского права / Э. Аннерс. – М., 1996.

2.Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения / М. Бартошек. – М., 1986.

2.Дождев Д. В. Римское частное право / Д. В. Дождев. – М., 1999.

3.Дроніков В. К. Римське приватне право / В. К. Дроніков. – К., 1961.

4.Косарев А. И. Римское частное право / А. И. Косарев. – М., 1998.

5.Орач Є. М. Основи римського приватного права / Є. М. Орач, Б. Й. Тищик. – К., 2000.

6.Подопригора А. А. Основы римского гражданского права / А. А. Подопригора. – К., 1990; 1994.

7.Підопригора О. А. Римське приватне право / А. А. Подопригора. – К., 2001.

8.Підопригора О. А. Римське право / А. А. Подопригора, Є. О. Харитонов. – К., 2003.

9.Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. – М., 1997.

10.Харитонов Е. О. Римське право / Е. О. Харитонов. – К., 2003.

11.Хвостов В. М. Система римского права / В. М. Хвостов. – М., 1996.

12.Хутыз М. Х. Римское частное право / М. Х. Хутыз. – М., 1994.

Додаткова

13 Бабичев Н. Т. Словарь латинских крылатых слов / Н. Т. Бабичев, Я. М. Боровский. – М., 1982.

14.Бирюков Ю. М. Государство и право Древнего Рима / Ю. М. Бирюков. – М., 1969.

15.Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с примечаниями И. С. Петерского. – М., 1984.

16.Дыдынский Ф. Залог по римскому праву / Ф. Дыдынский. – Варшава, 1972.

17.Загурский Л. Принципы римского гражданского и уголовного процесса / Л. Загурский. – Харьков, 1874.

18.Институции Юстиниана. – М., 1998.

19.История государства и права зарубежных стран / Под ред. Н. А. Крашенниковой, О. А. Жидкова. – М., 1996.

20.Казанцев Л. Н. О разводе по римскому праву в связи с историческими формами римского брака / Л. Н. Казанцев. – К., 1892.

21.Кистяковский И. А. Долговая ответственность наследника в римском праве / И. А. Кистяковский. – К, 1900.

22.Кофанов Л. Л. Обязательственное право в архаическом Риме: долговой вопрос (VI-IV вв. до н. э.). / Л. Л. Кофанов. – М., 1994.

23.Кремлев Н. К. К учению о праве добросовестного владельца на плоды по римскому праву / Н. К. Кремлев. – Казань, 1866.

24.Кривцов А. С. Абстрактные и материальные обязательства в римском и современном гражданском праве / А. С. Кривцов. – Юрьев, 1898.

25.Моммзен Т. История Рима / Т. Моммзен. – М., 1995. – Т. 1– 4.

26.Муромцев С. А. О консерватизме римской юриспруденции / С. А. Муромцев. – М., 1875.

27.Павел Юлий. Пять книг сентенций к сыну. Ульпиан Домиций. Фрагменты: Памятники римского права / Под ред. Л. Л. Кофанов. – М., 1998.

28.Смирнов М. М. Римское частное право / М. М. Смирнов. – М., 2004.

29.Тит Ливий. История Рима от основания города / Ливий Тит. – М., 1989. – Т. 1–3.

30.Харитонов Е. О. Рецепция римского частного права / Е. О. Харитонов. –Одесса, 1996.

31.Харитонов Є. О. Рецепція римського приватного права. Теоретичні та історико-правові аспекти / Є. О. Харитонов. – Одеса, 1997.

32.Харитонов Е. О. Основы римского частного права / Е. О. Харитонов. – Харьков, 1998.

33.Харитонов Є. О. Історія приватного права Європи. Витоки / Є. О. Харитонов. – Одеса, 1999.

34.Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн / О. О. Шевченко. – К., 1994.Страницы: 1 | 2 | 3 | ... | | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: