римське право методологія

ОСНОВИ РИМСЬКОГО

ПРИВАТНОГО ПРАВА

Робоча навчальна програма

для студентів напряму підготовки

6.030401 «Право»

КИЇВ – 2010

Укладач:

Корецький С.М., кандидат юридичних наук

Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол № від квітня 2013 р.

Рекомендовано до видання Головною вченою радою

Протокол № від червня 2013р.

ВСТУП

Опис дисципліни та її предмета. «Основи римського приватного права» належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін напряму підготовки «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається на першому курсі в обсязі 108 год. (3 кредити), завершується заліком.

Майбутнє України як демократичної та правової держави вбачається в економіці, побудованій на засадах ринкової. Вільне підприємництво, свобода договору, консенсус у цивільно-правових відносинах, рівноправність усіх суб’єктів права перед законом та інші демократичні інститути мають визначити засади громадянського суспільства.

Для побудови такої держави необхідні висококваліфіковані фахівці-юристи, які мають бути добре обізнані з принципами та основними положеннями сучасного приватного права, яке веде свій родовід із часів Стародавнього Риму. Без таких знань і таких фахівців розбудова демократичної і правової держави на засадах ринкової економіки неможлива. Тому, оскільки без доброго опанування надбанням минулого не можливо успішно будувати майбутнє, цивілістичну підготовку сучасних юристів треба починати з ґрунтовного ознайомлення із здобутками правової культури Стародавнього Риму, яка найбільш яскраво проявилася в римському цивільному праві. Запропонована програма з дисципліни «Основи римського приватного права» призначається для студентів за фахом «Правознавство».

Мета вивчення дисципліни: Завданням дисципліни «Основи римського приватного права» є формування у студентів як основи знань в галузі римської і сучасної цивілістики, так і – в силу універсального значення категорій римського права – фундаменту юридичного мислення взагалі. Крім того, метою дисципліни є висвітлення таких фундаментальних понять та категорій, як справедливість (aequitas), добросовісність (bona fides), форми позитивного права, правові вимоги, речове та особисте право, юридичний факт і юридична угода, зміст та форма угоди, процесуальне та субстанціальне повноваження, захист права, статус особи, зобов’язання, борг та відповідальність, контракт та делікт тощо.

Разом з цим, при вивченні дисципліни «Основи римського приватного права» особливу увагу приділено не стільки самостійним історичним характеристикам галузі римського приватного права, скільки головним конструкційно-догматичним проблемам, яке зберігає своє значення під час аналізу та розумінні сучасного права.

Місце дисципліни у навчальному плані: «Основи римського приватного права» має тісний зв’язок з такими юридичними дисциплінами, як теорія права, приватне право та процес, трудове право, сімейне право, зобов’язальне право, спадкове право, міжнародне приватне право. Необхідність вивчення курсу зумовлене тим, що характерним чинником сучасного розвитку суспільства є значне розширення приватновласницьких відносин, що потребує належного правового регулювання. Дисципліна «Римське право» має суттєве значення в підготовці фахівців, спроможних забезпечити входження України в світове співтовариство.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

юридичну термінологію, поняття і зміст основних інститутів римського приватного права, його історичну роль і значення для сучасної юридичної науки і практики;

поняття, предмет та систему римського приватного права;

джерела римського приватного права;

основні принципи римського приватного права;

основні догми римського приватного права – принципи правової взаємодії приватних осіб, які стали зразком для наступного цивільно-правового розвитку в країнах континентальної Європи;

рецепцію римського права в Україні та у всьому світі;

функції римського судового процесу;

процес виникнення, становлення та розвитку окремих цивільно-правових інститутів;

речові права (володіння, право власності, права на чужі речі);

основні види зобов’язання;

засади сімейного та спадкового права;

особливості правового положення суб’єктів приватного права.

Студенти повинні вміти:

користуватися джерелами приватного права;

відмежувати цивільно-майнові відносини від майнових відносин іншого виду;

правильно тлумачити і застосовувати норми цивільно-процесуального права;

самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначати, обґрунтовувати і відстоювати свою правову позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства і держави.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна «Основи римського приватного права» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

усна відповідь на семінарському занятті;

письмові відповіді;

реферати.

Модульний контроль: результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: залік — проводиться у формі усної відповіді на питання.

Умови допуску студента до заліку:

відсутність заборгованостей з семінарських занять;

відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

позитивні рейтингові бали за кожний модуль.

Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок з трьох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки за залік за такою шкалою оцінювання:

Курс І, семестр2

Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Залік (КЗ)

Разом(підсумкова оцінка — ПО)

Максимальна оцінка в балах

34

46

20

100

Максимальна кількість балів за 1–2 модулі (стартовий рейтинг) – 80 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + КЗ

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

в межах кожного модуля

№ п/п

Назви виду роботи,

способи набуття знань

Бали за 1 заняття

Бали за всі заняття (максимальні)

Модуль 1

Модуль 2

1.

Лекційні заняття:

— відвідування, конспектування

до 1

1х10=10

1х10=10

2.

Семінарські заняття:

— відвідування

— усна відповідь, участь в дискусії

до 1

до 5

1х1=1

5х1=5

1х1=1

5х1=5

3.

Самостійна робота:

— письмові відповіді

— реферат

до 2

до 4

2х4=8

2х8=16

4х1=4

4.

Модульна контрольна робота

до 10

10х1=10

10х1=10

Всього за модуль

34

46

Залік

до 20

20

Разом з дисципліни

34 + 46 + 20 = 100 балів

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Традиційна екзаменаційна оцінка

Традиційна залікова оцінка

91 – 100

A – відмінно

відмінно

зараховано

84 – 90

B – дуже добре

добре

76 – 83

C – добре

66 – 75

D – задовільно

задовільно

61 – 65

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

21 – 60

FХ – незадовільно

незадовільно

не зараховано

0 – 20

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

не допущено

не допущено

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

п/п

Назви тем

Всього

годин

Види занять і розподіл годин

Форми

контролю

Лекції

Семін.

Сам.

роб.

Мод.

конт.

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.

Історія, предмет та система римського приватного права

12

5

7

Письмові

відповіді

2.

Джерела римського приватного права

12

5

7

Письмові

відповіді

3.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: