Социология Тема 2 Термины

1.Виробни́чі відно́сини — суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі матеріального і нематеріального виробництва. Це відносини, які виникають у суспільстві з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ.

2. Виробни́цтво — процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв’язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

3. Підприє́мництвопідприє́мницька дія́льність — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняттяторгівлею з метою одержання прибутку[1]. Підприємці — це люди, які займаються підприємництвом.

4. Соціальна інфраструктура — комплекс галузей, які безпосередньо пов’язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освітуохорону здоров’яжитлово-комунальне господарствопасажирський транспорт і зв’язоккультурупобутове обслуговування.

5. По́діл пра́ці — диференціація, спеціалізація трудової діяльності. При вертикальному поділі праці відбувається розподіл за рівнями, наприклад, розмежовується виробництво і управління підприємством. При горизонтальному поділі праці розподіляються види робіт в межах одного рівня, наприклад, виділяються виготовлення, обробка деталей виробу і збір виробу з цих деталей.

6. Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) — ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила(всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал). Четвертим фактором вважається підприємливість, яка об’єднує попередні три фактори.

7. Економі́чний інтере́с — реальний, зумовлений відносинами власності та принципом економічної вигоди мотив і стимул соціальних дій щодо задоволення динамічних систем індивідуальних потреб суб’єктів господарської діяльності.

8. Пра́ця — цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

9. Крива́ виробни́чих можли́востей — залежність, що графічно ілюструє можливості одночасного виробництва двох продуктів з урахуванням обмеженості ресурсів, що витрачаються на виробництво цих продуктів.

10.Виробничі ресурсице ті ресурси, які використовуються в процесі виробництва.

11. Суспільне виробництво – це сукупність галузей та сфер матеріального і нематеріального виробництва, між якими існує впорядкована система зв’язків. Фази суспільного виробництва – виробництво, розподіл, обмін і споживання.

12. Сфера матеріального виробництва: видобувна промисловість; обробна промисловість; будівництво; сільське господарство; рибальство; мисливське і лісове господарство; транспорт; зв’язок; торгівля; громадське харчування; кіностудії.

Сфера нематеріального виробництва: установка соціального забезпечення, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту; кредитні установи; міністерства, відомства; громадські організації; установи державної безпеки й оборони; суди та юридичні організації; митниці; релігійні установи.

Ссылка на основную публикацию
2018